Forsiden

Om langtidsplanlegging i forsvarssektoren

Forsvarsdepartementet utarbeider med jevne mellomrom nye langtidsplaner for forsvarssektoren.

Langtidsplanene angir og forankrer hovedlinjer for forsvarssektorens utvikling, inkludert forsvarspolitiske mål, oppgaver og ambisjonsnivå, samt tilhørende økonomiske og strukturelle rammer. Forsvarsdepartementet utarbeider med jevne mellomrom nye langtidsplaner for forsvarssektoren da disse er viktige politiske og forvaltningsmessige virkemidler for å sikre en langsiktig og bærekraftig utvikling av Forsvaret og forsvarssektoren som helhet. Anbefalinger og tiltak er basert på en oppdatert vurdering av sikkerhetspolitiske, forsvarspolitiske, økonomiske, teknologiske og samfunnsmessige forhold av betydning for utviklingen for sektoren.

Hovedperspektivet i inneværende langtidsplan er fireårsperioden 2020–2024. Den hviler i tillegg en tydelig økonomisk forpliktelse som også går forbi fireårsperioden. Hensikten med tilnærmingen er å etablere enda større grad av forutsigbarhet i den kontinuerlige forsvarsplanleggingen, og i videreutviklingen av Forsvarets operative evne.

I rammen av kontinuerlig langtidsplanlegging pågår det kontinuerlig en rekke utredninger etter utgivelsen av gjeldende langtidsplan som påvirker grunnlaget for videre planprosess. Stortinget vedtok å nedsette en forsvarskommisjon med bred faglig og politisk sammensetning. En bredt sammensatt forsvarskommisjon kan bidra til å belyse noen av dilemmaene og mulighetene Norge står overfor. Arbeidet kan bidra til å gi økt forståelse, skape mer og bedre debatt, og også bidra til politisk konsensus om sikkerhets- og forsvarspolitikken.


Langtidsplanene beskriver og er styrende for utviklingen i de neste fireårsperiodene for forsvarssektoren. Populært kalles langtidsplanene for LTP.

  • Langtidsplanene angir og forankrer hovedlinjer for forsvarssektorens utvikling, inkludert forsvarspolitiske mål, oppgaver og ambisjonsnivå, samt tilhørende økonomiske og strukturelle rammer. Anbefalinger og tiltak er basert på en oppdatert vurdering av sikkerhetspolitiske, forsvarspolitiske, økonomiske, teknologiske og samfunnsmessige forhold av betydning for utviklingen.
  • Forsvarssektorens langtidsplaner er viktige politiske og forvaltningsmessige virkemidler for å sikre en langsiktig og bærekraftig utvikling av Forsvaret og forsvarssektoren som helhet.

Avdeling for Forsvarspolitikk og langtidsplanlegging er ansvarlig for langtidsplanlegging i forsvarssektoren