Elektronisk pasientjournal

For å sikre best mulig behandling, må helsepersonell ha rask, enkel og sikker tilgang til nødvendige opplysninger. Dette gjelder gjennom helse behandlingsforløpet, uavhengig av hvor i landet pasienten blir syk eller får behandling.

Elektronisk pasientjournal (EPJ) er helsepersonells viktigste arbeidsverktøy. Alle relevante og nødvendige opplysninger om pasienten skal dokumenteres i journalen, enten den er elektronisk eller papirbasert. Journalen er helsepersonell verktøy for å få tilgang til nødvendig informasjon om pasienten.

De fleste virksomhetene i helse- og omsorgssektoren har tatt i bruk elektroniske pasientjournalsystemer for egen oppgaveløsning. Sektoren består av mange selvstendige aktører som selv har ansvar for egne IKT-systemer. Dette har ført til mange enkeltstående løsninger. Informasjon om pasienten er dermed spredt i ulike systemer i de virksomhetene hvor pasienten har mottatt helsehjelp. Det kan være krevende for både helsepersonell og pasienten selv å få oversikt over nødvendige opplysninger.

Dagens elektroniske samhandling består i stor grad av at informasjonen sendes mellom virksomheter (elektroniske meldinger). Elektroniske meldinger fungerer bra i mange sammenhenger, men er en kompleks ordning som baserer seg på gårsdagens teknologi.

Teknologiutviklingen åpner for nye muligheter å dele informasjon på. Det arbeides både lokalt og nasjonalt med nye og bedre IKT-løsninger. Samtidig er regelverket modernisert. Pasientjournalloven trådte i kraft 1. januar 2015, og skal bidra til at nødvendig pasientinformasjon kan gjøres tilgjengelig for helsepersonell uavhengig av hvor pasienten har fått helsehjelp tidligere.

Det arbeides med å se på hvordan fremtidens helseinformasjonssystemer skal se ut. Visjonen er én innbygger – én journal.

Les mer om én innbygger - én journal på ehelse.no