Én innbygger - én journal

Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal definerer målene og viser retningen for utvikling av IKT-systemene i helse- og omsorgssektoren.

Regjeringens overordnete mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren er:

  • Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger
  • Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester
  • Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning

God kvalitet og pasientsikkerhet krever at helsepersonell har rask, enkel og sikker tilgang til nødvendige helseopplysninger uavhengig av hvor pasienten blir syk eller tidligere har blitt behandlet. Dagens IKT-systemer i helse- og omsorgssektoren støtter ikke godt nok opp under behovet for effektiv samhandling mellom sykehus, fastleger og kommuner. Det er nødvendig å ta i bruk nasjonale fellesløsninger som kan støtte helhetlige pasientforløp og samhandling på tvers av virksomheter og tjenestenivå. Visjonen er én innbygger – én journal.

Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utredet alternativer for hvordan målene kan nås.  I januar 2016 ble det fremlagt en forstudierapport om hvordan ambisjonene kan realiseres. Forstudien anbefaler en utviklingsretning mot én felles nasjonal løsning. Arbeidet vil være krevende og ta tid, og bør deles opp i flere faser med selvstendige prosjekter.

Les mer om arbeidet "Én innbygger- én journal" på sidene til Direktoratet for e-helse