Velferdsteknologi

Velferdsteknologi skal styrke pasientens mestring i hverdagen og gi bedre utnyttelse av helse- og omsorgstjenesten ressurser. Teknologien skal gjøre brukerne mer selvhjulpne og aktive. Samtidig åpner teknologien for nye måter å behandle pasienter på enn det tradisjonelle møtet mellom behandler og pasient.

Flere kommuner prøver ut velferdsteknologi for trygghet og mestring gjennom nasjonalt velferdsteknologiprogram. Bl.a. prøves varsling- og lokaliseringsteknologi (GPS), elektroniske medisineringsstøtte og elektroniske dørlåser ut. Det kom i desember 2015 ut en første gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger (IS-2416) som viser til store besparelser ved bruk av velferdsteknologi. Velferdsteknologiprogrammet inngår i Omsorgsplan 2020, og er del av et helhetlig arbeid for å skape bedre og bærekraftige helse- og omsorgstjenester.

I 2015 startet det også opp et stort, nasjonalt prosjekt for velferdsteknologi for behandling og pleie av kronisk syke på avstand.  Pasienter med diabetes og KOLS, og med psykiske lidelser, kan få oppfølging hjemmefra via nettbrett og mobile sensorer. Helsepersonell kan følge med på målingene og iverksette tiltak ved behov. Pasienter og brukere forteller om en hverdag med mer frihet og trygghet. Og ikke minst at de kan slippe flere legebesøk og sykehusinnleggelser.

Norge samarbeider også med Verdens helseorganisasjon og Den internasjonale telekommunikasjonsunion om et prosjekt som skal se på hvordan mobil helseteknologi (m-helse) kan være et virkemiddel i arbeidet med å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer som diabetes, kreft, overvekt og KOLS. Prosjektet heter Be He@lthy – Be Mobile.

En viktig del av arbeidet med velferdsteknologi er standardisering. Regjeringen har innført det internasjonale standardiseringsrammeverket Continua på velferdsteknologiområdet. Rammeverket er også anbefalt av Verdens helseorganisasjon (WHO) og Den internasjonale telekommunikasjonsunionen (ITI) i deres satsing på mobil helseteknologi. Standardene skal bidra til en helhetlig tjeneste hvor ulike løsninger fungerer sammen uavhengig av leverandør og kommunegrenser, og at data kan mottas, lagres og distribueres på en sikker måte.

Direktoratet for e-helse arbeider med en nasjonal arkitektur for utprøving av velferdsteknologi. Direktoratet har gitt anbefalinger om arkitektur for velferdsteknolog (IS-2402).