Bisfenol A i tåteflasker og smokker

Det har vært stilt spørsmål ved sikkerheten av flasker og beholdere laget av polykarbonat, fordi stoffet bisfenol A (BPA), kan avgis i små mengder til maten.

Det er mistanke om at bisfenol A kan skade lever og nyre samt gi mulig skade på nervesystem under utvikling med risiko for adferdsforstyrrelser.

Mattilsynet har for noen år siden gjennomført en undersøkelse av bisfenol A i smokker og i samråd med Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) kommet til at det ved normal bruk ikke kunne påvises mengder av stoffet som ga grunn for bekymring (juni 2008).

Den ovenfor nevnte rapporten fra VKM er vist til i EFSAs (EUs vitenskapskomite for matrygghet) vurderinger av det samme stoffet.

Det danske folketinget har pålagt regjeringen å arbeide for at det i EU innføres en total stopp i bruk av og salg av produkter som inneholder stoffet bisfenol A, og i første omgang innføre et nasjonalt forbud mot at stoffet brukes i tåteflasker i Danmark. Myndighetene i Canada og flere amerikanske delstater har anvendt føre-var-prinsippet og forbudt bisfenol A i tåteflasker.

Mattilsynet følger - og vil følge - nøye videre utvikling i saken blant annet i Danmark, Canada og USA. Mattilsynet vil se nærmere på bakgrunnen for beslutningene i disse landene.

Mattilsynet vil om kort tid oversende Helse- og omsorgsdepartementet en redegjørelse for saken, samt gi en anbefaling om videre oppfølging.

Helsemyndighetene følger med i forbindelse med publisering av nye forskningsresultater på området og på arbeidet i EU.

I følge Miljøverndepartementet har regjeringen høyt fokus på miljøgiften bisfenol A. Det er et nasjonalt mål å stanse utslipp og bruk av bisfenol A innen 2020. Bisfenol A er en prioritert miljøgift pga at stoffet er hormonforstyrrende. Hormoneffekter er påvist i fisk og snegl i miljøet, og det er bekymring for at stoffet kan påvirke menneskers forplantningsevne. Stoffet brukes blant annet i polykarbonatplast, maling og lakk.

Et forslag til regulering av visse miljøgifter i forbrukerprodukter har vært på høring, og Statens forurensningstilsyn har oversendt sine anbefalinger til Miljøverndepartementet. Bisfenol A er et av stoffene som inngår i forslaget til regulering. Bisfenol A i tåteflasker reguleres av matemballasjeforskriften, som Mattilsynet fører tilsyn med. Siden matemballasje, og dermed tåteflasker, allerede er regulert, er dette ikke med i det nevnte i forslaget. Imidlertid vil forslaget fange opp bruk av bisfenol A i en rekke andre forbrukerprodukter.

Se for øvrig:
Mattilsynet
Statens forurensningstilsyn
 

Til toppen