Europastrategi for matområdet

Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet har utarbeidet en felles Europastrategi for matområdet, hvor det er utpekt 15 viktige saker innen matområdet (19.10.2007).

Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet har utarbeidet en felles Europastrategi for matområdet, hvor det er utpekt 15 viktige saker innen matområdet.

St.meld. nr. 23 (2005-2006) om gjennomføringen av europapolitikken, som ble fremlagt i juni 2006, sier at Regjeringen skal arbeide for en aktiv, tydelig og åpen europapolitikk som mer offensivt ivaretar norske interesser overfor EU. Det skal foretas politiske prioriteringer, fokuseres mer på den tidlige fasen og EU/EØS-arbeidet skal omorganiseres og systematiseres.

Som en oppfølging av stortingsmeldingen har matdepartementene utarbeidet en felles Europastrategi for matområdet, hvor det er utpekt 15 viktige saker innen matområdet.

Formålet med Europastrategien er å konsentrere innsatsen om de sakene som er spesielt viktige for norske interesser og verdier innen matområdet. For disse sakene settes det opp målsettinger for arbeidet og strategier for hvordan målsettingene best kan nås.

Det er samtidig viktig å fremheve at en lang rekke løpende saker av mer teknisk karakter også krever oppfølging og ressurser i det daglige arbeidet i matforvaltningen. Dette arbeidet er viktig for å overholde forpliktelsene i EØS-avtalen, samtidig som det bidrar til å fange opp nye initiativer og potensielt politisk viktige saker på et tidlig stadium. Selv om disse sakene ikke er omtalt i Europastrategien, så vil matforvaltningen følge med på disse løpende sakene.

Europastrategien inneholder også en omtale av allerede vedtatte rettsakter som er i prosess for innlemming i EØS-avtalen og som skal gjennomføres i norsk regelverk. 

Det tas sikte på å revidere Europastrategien to ganger i året for å sikre at den er aktuell og oppdatert.

 

Til toppen