Norge kommenterer nytt regelverk om merking av mat – ”matinformasjon” – for Rådet for den europeiske union

Rådet for den europeiske union (Rådet) har invitert Norge ved Helse- og omsorgsdepartementet, Mattilsynet og Helsedirektoratet til å informere om Norges syn på forslag til ny forordning. Den norske presentasjonen vil foregå 27. mars i Brussel.

Rådet for den europeiske union (Rådet) har invitert Norge ved Helse- og omsorgsdepartementet, Mattilsynet og Helsedirektoratet til å informere om Norges syn på forslag til ny forordning. Det forekommer svært sjelden at land som ikke er EU-medlemmer får delta i Rådets arbeid. Dette er derfor et godt eksempel på vellykket, aktiv norsk Europa-politikk. Den norske presentasjonen vil foregå 27. mars i Brussel.

EU-kommisjonens forslag til forordning om matinformasjon

Våren 2008 foreslo EU-kommisjonen betydelige endringer i det gjeldende regelverket om merking av mat og drikke. Forslaget er utformet som en forordning om ”matinformasjon til forbrukere”. Våren 2009 er forordningsforslaget til behandling i Europaparlamentet og Rådet. Det er usikkert når forslaget vil bli endelig vedtatt.

Aktiv norsk påvirkning av den nye forordningen

Ettersom regelverket om merking av næringsmidler omfattes av EØS-avtalen, vil den nye forordningen få betydning for merking av mat og drikke i Norge. Norske myndigheter har derfor over flere år arbeidet aktivt for å påvirke innholdet i det nye regelverket. 30. oktober 2008 sendte Norge og Island felles EFTA-kommentarer til forordningsforslaget til EU. Deretter har Norge arbeidet iherdig for å overbevise om synspunktene som ble fremmet i EFTA-posisjonen. Norske myndigheter har blant annet møtt representanter fra andre nordiske land, Tsjekkia, som har formannskapet for EU første halvår 2009, europeiske ikke-statlige organisasjoner og EU-kommisjonen for å fremme synspunktene i EFTA-posisjonen.  Som resultat av denne innsatsen, er Helse- og omsorgsdepartementet, Mattilsynet og Helsedirektoratet nå invitert til å presentere vårt syn på forslaget til ny forordning for Rådet.

Norsk deltakelse i Rådets arbeid

Som EØS-land, har Norge egentlig ikke anledning til å delta i Rådets arbeid. Det er derfor bemerkelsesverdig at Helse- og omsorgsdepartementet, Mattilsynet og Helsedirektoratet nå er invitert til å presentere Norges syn på EU-kommisjonens forslag til forordning om matinformasjon for Rådet. Dette er et godt eksempel på vellykket, aktiv norsk Europa-politikk. Den norske presentasjonen vil foregå 27. mars i Brussel.  

 

Mer informasjon om EU-kommisjonens forslag til forordning om matinformasjon til forbrukere, norsk syn på og arbeid for å påvirke forslaget

 

Til toppen