Merking av næringsmidler – ny forordning om matinformasjon til forbrukere

Våren 2008 foreslo EU-kommisjonen betydelige endringer i det gjeldende regelverket om merking av mat og drikke. Endringene er hovedsakelig begrunnet med at viktig informasjon om næringsmidler bør være enklest mulig tilgjengelig for forbrukerne.

Våren 2008 foreslo EU-kommisjonen betydelige endringer i det gjeldende regelverket om merking av mat og drikke. Endringene er hovedsakelig begrunnet med at viktig informasjon om næringsmidler bør være enklest mulig tilgjengelig for forbrukerne. Dermed vil forbrukerne lettere kunne foreta informerte valg når de handler mat og drikke. Endringene skal også gjøre regelverket enklere og mer praktisk for næringsmiddelindustrien.

Sentralt i forslaget står nye krav om merking av næringsstoffene i maten – såkalt obligatorisk næringsdeklarasjon. EU-kommisjonen har foreslått at innholdet av fett, mettet fett, karbohydrater, salt og energi alltid skal oppgis ved omsetning av næringsmidler. Tanken er at slik informasjon kan hjelpe forbrukerne til å sette sammen et sunnere kosthold. Dette kan bidra til å motvirke fedme og kostholdsrelaterte sykdommer, som for eksempel diabetes.  

EU-kommisjonen har også foreslått innføring av såkalt GDA-merking. GDA-merking angir i prosent hvor mye en porsjon av en matvare utgjør av antatt dagsbehov for en voksen gjennomsnittsperson. 

EU-kommisjonen har også foreslått å omorganisere regelverket om merking av mat og drikke, ved å slå sammen flere direktiver til en ny forordning. Direktivene 2000/13/EF (merkedirektivet) og 90/496/EØF (næringsdeklarasjonsdirektivet) er foreslått revidert og samlet i den nye forordningen om ”matinformasjon til forbrukere”. Begrepet ”matinformasjon” er i tillegg til merking også ment å omfatte annen forbrukerrettet informasjon om næringsmidler.

EU-kommisjonens forslag til forordning om matinformasjon

Bakgrunnsinformasjon fra EU-kommisjonen om revideringen av merkeregelverket

Status

Våren 2009 er forslaget til forordning om matinformasjon til behandling i Europaparlamentet og Rådet. Det er usikkert når forslaget vil bli endelig vedtatt.

Norske synspunkter

Generelle synspunkter på forslaget til forordning om matinformasjon

Norge støtter arbeidet med å oppdatere regelverket om merking av mat og drikke.
Informasjon om næringsmidler er viktig både for forbrukerne og næringsmiddelindustrien. Merking er ett av industriens viktigste virkemidler for å kommunisere med forbrukerne. Norske myndigheter mener at industriens adgang til å bruke dette virkemidlet bør reguleres, for å sikre forbrukerne nødvendig informasjon og beskytte dem mot villedende markedsføring. Norge legger dessuten vekt på at merking kan hjelpe forbrukere til å foreta informerte valg når de handler mat og drikke. Dermed kan merking gjøre det enklere for forbrukerne å sette sammen et sunt kosthold og slik bidra til å motvirke fedme og kostholdsrelaterte sykdommer, som for eksempel diabetes.

Norsk syn på forslaget om å innføre obligatorisk næringsdeklarasjon

EU-kommisjonen har foreslått at innholdet av fett, mettet fett, karbohydrater, salt og energi alltid skal oppgis ved omsetning av næringsmidler. Denne informasjonen skal plasseres i det umiddelbare synsfeltet på varens emballasje, slik at den er iøynefallende for forbrukerne.

Norske myndigheter støtter forslaget om å innføre obligatorisk næringsdeklarasjon. Dette kan sikre forbrukerne viktig informasjon om hvordan matvarer er sammensatt, slik at det blir lettere å sette sammen et sunt kosthold.

Norge mener imidlertid at den obligatoriske næringsdeklarasjonen bør utformes noe annerledes enn det EU-kommisjonen har forslått. Dette standpunktet bygger på en rapport om kosthold, ernæring og forebygging av kroniske sykdommer som er utarbeidet av Verdens helseorganisasjon (WHO), der det fremgår at bestemte elementer i kostholdet påvirker menneskers helse særlig negativt (rapport 916/2003). Denne WHO-rapporten peker på at høyt inntak av mettet fett, salt og tilsatt sukker og lavt inntak av frukt og grønt er de ernæringsmessige elementene som klarest henger sammen med utvikling av fedme og kostholdsrelaterte sykdommer, som for eksempel diabetes.

I tråd med WHOs rapport, mener norske myndigheter at informasjon om matvarers innhold av mettet fett, salt og tilsatt sukker bør gjøres mest mulig tydelig for forbrukerne. Dette kan oppnås ved å fremheve innholdet av disse ernæringsmessige elementene spesielt på matvareemballasjen. Norge har derfor sammen med Island foreslått en obligatorisk næringsdeklarasjon som alltid skal opplyse om matvarers innhold av mettet fett, tilsatt sukker og salt, sammen med totalinnholdet av energi. Hovedforskjellen mellom EU-kommisjonens og Norges forslag er at Norge ønsker at tilsatt sukker skal inngå i den obligatoriske næringsdeklarasjonen.

Norsk arbeid for å påvirke revisjonen av merkeregelverket

Norge deltar aktivt i arbeidet med å revidere regelverket om merking av mat og drikke. Da EU-kommisjonen igangsatte åpen høring i 2006 avga Norge et innspill som var utarbeidet i samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Mattilsynet og Helsedirektoratet. Mattilsynet har deretter nedlagt en stor innsats i forbindelse med regelverksarbeidet i arbeidsgrupper under EU-kommisjonen. I Norge arrangerte Mattilsynet elektronisk for-høring av forslaget til forordning om matinformasjon i april 2008. Mattilsynet arrangerte også åpent informasjonsmøte om forslaget 10. april 2008. 

30. oktober 2008 sendte Island og Norge felles EFTA-kommentarer til forslaget til forordning om matinformasjon til EU. I EFTA-kommentarene er det lagt vekt på forslaget om revidert næringsdeklarasjon. Våren 2009 arbeider norske myndigheter aktivt videre med å påvirke EU i arbeidet med ny forordning om matinformasjon. 

Norges brev til DG SANCO av 16.6.2006 

EFTA-kommentarene av 30. oktober 2008

Mattilsynets oppsummering fra informasjonsmøtet og nærmere informasjon om regelverket om merking av næringsmidler

Til toppen