Seminar for å markere innlemmelsen av EUs matlovsforordning og forordningene om hygiene og kontroll i EØS-avtalen 7. februar 2008

EUs matlovsforordning (Food Law) og forordningene om næringsmiddelhygiene og kontroll (hygienepakken)ble innlemmet i EØS-avtalen ved beslutning i EØS-komiteen 26. oktober 2007. I den forbindelse arrangerer Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet et seminar.

Seminaret vil bli avholdt torsdag 7. februar 2008 i auditoriet i R5 i Regjeringskvartalet.

Forordningene er grunnleggende for mattrygghetsområdet, og sentrale blant annet for næringene og forvaltningen. Seminaret vil derfor fokusere på aktuelle temaer knyttet til forordningene. Mer informasjon om seminaret:  Dagsorden til seminaret

Kort om forordningene
Matlovsforordningen fastsetter en rekke generelle prinsipper som skal danne utgangspunktet for fremtidig lovgivning. Samtidig opprettes Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), som er EUs uavhengige vitenskapelig myndighet. EFSA skal gi vurderinger i saker som har en direkte eller indirekte virkning på næringsmiddeltrygghet; herunder risikovurderinger knyttet til dyrehelse, dyrevelferd og plantehelse.

Hygieneforordningene retter seg mot virksomhetene. Det tydeliggjøres at virksomhetene har ansvaret for mattrygghet. Regelverket er mer målstyrt enn tidligere. Dette gir større fleksibilitet for virksomhetene selv når det gjelder å finne praktiske løsninger og tilsynet gis større rom for skjønnsutøvelse, men uten at kravene til mattrygghet blir redusert. Den generelle hygieneforordningen gjelder for alle slags virksomheter fra og med primærproduksjon til og med omsetning til sluttforbruker. Det er i tillegg gitt en forordning om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse. Det blir en betydelig restrukturering og forenkling av hygieneregelverket, noe som vil gi bedre tilgjengelighet for brukerne.

Kontrollforordningene retter seg mot tilsynet og dekker alle aspekter ved offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes. Den generelle kontrollforordningen stiller blant annet krav til organisering, finansiering, planlegging og rapportering av det offentlige tilsynet. Det er i tillegg gitt en forordning om særlige regler for offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (for eksempel kjøtt, fisk, melk og egg).

Til toppen