Utviklingskonferanse - hivforebyggende arbeid i Norge

Helse- og omsorgsdepartementet arrangerer en utviklingskonferanse 12.-13. februar 2009. Formålet med konferansen er å drøfte og komme fram til en felles forståelse av hovedutfordringer for det hivforebyggende arbeidet fremover, og å få innspill til nye strategiske mål for dette arbeidet.

Helse- og omsorgsdepartementet arrangerer utviklingskonferanse 12.-13. februar 2009.

Det er igangsatt et arbeid i regi av Helse- og omsorgsdepartementet for å utvikle en ny nasjonal strategi for forebygging av hiv. Som ledd i denne prosessen arrangerer vi en utviklingskonferanse hvor det primære formålet er å få innspill til nye strategiske mål for det hivforebyggende arbeidet frem mot 2014.

Det er gjennomført et betydelig arbeid med evaluering og oppsummering av ny kunnskap som vil utgjøre et viktig grunnlag for å revidere dagens strategier og tiltak for forebygging av hiv. Til konferansen forutsettes det at relevant informasjon og dokumentasjon er gitt ut skriftlig på forhånd og at denne er lest av deltakerne. Denne vil ikke bli presentert ved foredrag. Samlet oversikt er å finne under nyttige lenker i høyre kolonne på denne side. Econ Prorys evaluering av strategiplanen ”Ansvar og omtanke” er enda under ferdigstillelse, og vil bli lagt ut straks den foreligger

Med hensyn til den dynamikk som en slik konferanse krever, vil det bli sendt invitasjon til totalt 50 deltakere, og det legges opp til en mest mulig ”representativ deltakelse”. Invitasjonen vil bli rettet til enkeltpersoner, frivillige organisasjoner og representanter fra relevante myndigheter/tjenester som har erfaringer, meninger og ansvar ift det hivforebyggende arbeidet. I konferansen legges det opp til arbeid i grupper med litt ulike gruppesammensetninger og noe av hensikten er å få innblikk i hvordan andre på feltet arbeider. Gruppesamlinger skal veksle med plenum med diskusjon og der hovedmomenter i gruppearbeid kort oppsummeres. Det er også et formål at man skal bli kjent med andre på feltet.

De inviterte kan sende sin påmelding til Anita Klem: ank@hod.dep.no eller tlf: 22248704.
Spørsmål til programmet kan rettes til Renée Høegh-Krohn: Rhk@hod.dep.no eller tlf: 22248474.
Konferansen vil finne sted på Sundvollen hotell, 3531 Krokkleiva.

Program for utviklingskonferansen

Skissenotat til konferanse

 

Til toppen