EU-programmet for helse (2008-2013)

Regjeringen har i dag vedtatt St.prp nr. 36 (2007-2008) om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-programmet for helse (2008-2013) (01.02.08)

EU-programmet for helse (2008–2013) ble formelt vedtatt i EU 23. oktober 2007 ved europaparlaments- og rådsbeslutning 1350/2007/EF. Programmet er en videreføring av EUs folkehelseprogram (2003–2008) hvor Norge har vært deltaker.  Det totale budsjettet til det nye helseprogrammet er på 321.5 millioner euro over seks år.

Det nye helseprogrammet (2008–2013) har fokus på tre hovedområder:

1. Helseberedskap, herunder a) beskytte borgerne mot helsetrusler og b) bedre borgernes sikkerhet.

2. Helsefremmende arbeid, inkludert reduksjon av sosiale helseforskjeller, herunder a) bidra til sunn, aktiv aldring og utjevne ulikheter i helse og b) fremme en sunnere livsstil ved å bekjempe helsedeterminanter.

3. Frembringe og spre helsekunnskap, herunder a) utveksling av kunnskap og «best practice» og b) samle, analysere og spre helseinformasjon.

Nye elementer i programmets målbeskrivelse er reduksjon av ulikheter i helse og samarbeid om grenseoverskridende helsetjenester, pasientmobilitet og mobilitet av helsepersonell. Videre har programmet nå klare referanser til alternativ medisin og sykdommer som kreft.

Prioriterte mål vil bli identifisert hvert år for å bidra til at programmet bruker midlene på noen få, spesielt utvalgte tiltak tilpasset den politiske kontekst og behov som måtte oppstå. Det er opprettet en programkomité med representanter fra de deltakende landene, som skal utarbeide årlige arbeidsprogram. Norge deltar på møtene i programkomiteen som observatør. Den operasjonelle driften av programmet er lagt til et eget byrå; Public Health Executive Agency (PHEA).

Lenke til St. prp. nr. 36 (2007-2008): http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/regpubl/stprp/2007-2008/Stprp-nr-36-2007-2008-.html?id=498526&epslanguage=NO

Informasjon finnes også på programmets hjemmeside: http://ec.europa.eu/health/ph_overview/pgm2008_2013_en.htm

Nærmere opplysninger fås ved Helse- og omsorgsdepartementet, Folkehelseavdelingen: spesialrådgiver Karl-Olaf Wathne, tlf. 22 24 86 42,
kow@hod.dep.no

(01.02.08)
 

Til toppen