Grønnbok om ernæring, fysisk aktivitet og helse.

EU-kommisjonen la 8. desember 2005 fram en grønnbok om ernæring, fysisk aktivitet og helse. Kommisjonen arrangerte en åpen høringsrunde som pågikk fram til 15. mars 2006, og vil innen juni publisere en rapport som oppsummerer innspillene fra høringen.

Grønnbok om ernæring, fysisk aktivitet og helse.

Lenke til grønnboken (dansk)

EU-kommisjonen la 8. desember 2005, i forkant av rådsmøtet for EUs helseministre, fram grønnboken "Fremme av sunne kostvaner og fysisk aktivitet – En europeisk dimensjon i forebyggingen av overvekt, fedme og kroniske sykdommer". Grønnboken analyserer omfanget av fedme og overvekt i de europeiske landene og peker på helsekostnadene av økt fedme. Den danner også grunnlaget for videre arbeid med en felles europeisk strategi mot fedme.

EU-kommisjonen gjennomførte første kvartal 2006 en bred konsultasjonsprosess om spørsmål relevante for grønnboken. Helse- og omsorgsdepartementet har deltatt med innspill til høringen. En rapport som oppsummerer bidragene vil bli publisert innen juni samme år, og på bakgrunn av konsultasjonene vil Kommisjonen vurdere hensiktsmessig oppfølging.

Bakgrunn – fedme et økende samfunnsproblem i Europa

EU-kommisjonen lanserte 15. mars 2005, sammen med industri- og forbrukergrupper, helseeksperter og politiske ledere, en felles og frivillig plattform for ernæring, fysisk aktivitet og helse. Dette gjorde man for å mobilisere i forhold til det økende fedmeproblem EU-landene står overfor. Også i de nordiske landene er forekomsten av overvekt og fedme et problem.

I EUs medlemsland øker antallet overvektige skolebarn samlet med rundt 400 000 pr. år, og opp til 200 millioner voksne kan defineres som overvektige. Fedme er beregnet til å utgjøre mellom to og åtte prosent av utgiftene knyttet til helseomsorg. Den økende forekomsten av overvekt og fedme bringer med seg store helseproblemer og økonomiske kostnader knyttet til disse. Både hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, slag, luftveisproblemer, muskel- og skjelettproblemer, diabetes og enkelte krefttyper, er korrelert med overvekt.

Dårlig kosthold og mangel på fysisk aktivitet er blant de viktigste årsaksfaktorene når det gjelder utvikling av overvekt og fedme. Plattformen for kosthold, fysisk aktivitet og helse var EUs første konkrete tiltak for å redusere fedme som et helseproblem. Deltakere: representanter fra Kommisjonen, næringsmiddelindustri, restaurant- og cateringbransjen, reklamevirksomheter, forbruker- og helseorienterte frivillige organisasjoner og medisinske eksperter.

Det er enighet om at sunnere kosthold og mer fysisk aktivitet er nøkkelen til å bekjempe overvekt og fedme. Ved å bringe sammen ulike interessenter på et europeisk nivå var målet å samle ekspertise og fremskynde tiltak på flere sektorer, og i løpet av året som er gått har plattformens medlemmer lagt frem sine handlingsplaner. Plattformen må sees som en del av Kommisjonens gjennomgang av politikken i EU for å bekjempe fedme. Målet var å utvikle en overordnet strategi for å fremme fysisk aktivitet og sunn livsstil, og presentere en grønnbok med en skisse til en mer effektiv politikk på dette feltet i forkant av rådsmøtet for EUs helseministre i desember.

Mer informasjon finnes på EU-kommisjonens nettside

Til toppen