Regelverk på folkehelseområdet

Lover og regler som dekker folkehelseområdet.

Folkehelseloven

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) trådte i kraft 1. januar 2012. Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller.

Les mer om folkehelseloven.

De mest sentrale forskriften som er hjemlet i folkehelseloven:

Forskrift om oversikt over folkehelsen

Forskriften skal legge til rette for systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Forskriften skal bidra til samordning og standardisering av arbeid med oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.

Forskrift om miljørettet helsevern

Forskriften har til formål å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold, og sikre befolkningen mot miljøfaktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot miljøfaktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. Forskriften stiller krav til kommunens beredskapsplanlegging slik at kommunen kan håndtere hendelser med miljøfaktorer. Forskriften stiller også krav til virksomheter, blant annet når det gjelder støy, utslipp til luft, grunn eller vann, ulykker og skader, og krav til innretninger som kan spre legionella.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Forskriften skal bidra til at miljøet i barnehager, grunnskoler og videregående skoler fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv.

Forskriften skal sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer ved frisør-, hudpleie-, tatoverings-, hulltakings- og lignende virksomheter.

Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu mv.

Forskriften skal sikre brukerne av badeanlegg, bassengbad og badstuer tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, samt bidra til å hindre ulykker.

Forskrift om skadedyrbekjempelse

Forskriften skal forebygge at skadedyr blir årsak til overføring av sykdom til eller andre helseproblemer hos mennesker, og sikre korrekt bruk av midler og metoder i eventuell skadedyrbekjempelse slik at det ikke oppstår helse- eller miljøskade.

 

Øvrige forskrifter som er hjemlet i folkehelseloven: