Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Drikkevann

Norge har rik tilgang på gode vannkilder. De fleste nordmenn har tilgang på drikkevann av god kvalitet fra sitt vannverk. Det er vannverkenes ansvar at vannet oppfyller drikkevannsforskriftens krav.

Helse- og omsorgsdepartementet har overordnet ansvar for regelverket på drikkevannsområdet. Norge har rik tilgang på gode vannkilder. De fleste nordmenn har tilgang på drikkevann av god kvalitet fra sitt vannverk. Det er vannverkenes ansvar at vannet oppfyller drikkevannsforskriftens krav.

Det er viktig at befolkningen har tillit til det norske drikkevannet, ikke minst fordi helsemyndighetene gir råd om å drikke mer vann.

Helse- og omsorgsdepartementet har overordnet ansvar for at underliggende etater, som Mattilsynet og Folkehelseinstituttet, kan utføre sine oppgaver.

Hvem har ansvar for hva på drikkevannsområdet?

Mattilsynet har ansvar for godkjenning, tilsyn og beredskap. Mattilsynet har laget en handlingsplan for tilsyn på drikkevannsområdet.

  • Folkehelseinstituttet skal utføre forvaltningsstøtteoppgaver (vannverksregisteret, analyser, rådgivning).
  • Departementet har overordet ansvar når det gjelder internasjonalt arbeid, blant annet når det gjelder EUs drikkevannsdirektiv, samt Protokoll om vann og helse (WHO/UNECE).

Behov for oppgraderinger

Vannverkenes daglige drift må være robust, slik at de også er rustet til krisesituasjoner. Det er viktig med sårbarhetsanalyser, gode beredskaps- og varslingsplanerplaner samt øvelser.

Det er behov for oppgradering av gammelt eller dårlig ledningsnett for drikkevann/avløp.

Muligheter for klimaendringer med mer ekstremvær og flom kan også gi utfordringer fremover.

Det er viktig å ha spesielt fokus på forbedringsmuligheter, spesielt for en del av de mindre vannverkene.

Les mer:

(Oppdatert 1. desember 2009)