Oppfølging av handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen

Handlingsplan for bedre kosthold følges opp gjennom en tverrdepartemental koordineringsgruppe på embetsnivå som møtes 2 ganger årlig.

Helse- og omsorgsdepartementet er ansvarlig for de fleste av tiltakene og mye er delegert til Helsedirektoratet å følge opp.

Det er utarbeidet en Kommunikasjonsplan for involverte departementer og underliggende etater.

 

Til toppen