Oppfølging av WHOs 4. ministerkonferanse om miljø og helse

Rapport fra Intergovernmental Midterm Review (IMR)

Intergovernmental Midterm Review (IMR) Wien 13-15. juni 2007. Rapport fra den norske delegasjonen.

Budapest-konferansen med hovedtema The Future of our Children, satte søkelyset på barns helse og på utvikling av bærekraftige samfunn i Europa. Medlemslandene i WHO-Europa vedtok en felles erklæring og en europeisk handlingsplan for barns miljø og helse i Europa. Barn og unges medvirkning og deltakelse i utforming av omgivelser og samfunn står sentralt. Dette var blant de momenter som ble sterkt vektlagt fra Norges side i Budapest.

European Environment and Health Committee (EEHC) ble revitalisert for å sikre implementering av de vedtatte resolusjonene i perioden fram mot neste ministerkonferanse om miljø og helse. Norge har hatt en av fem valgte representanter fra helsesiden. I EEHC er også fem valgte representanter fra miljøsiden, to ungdomsrepresentanter, samt representanter fra EC og NGO er fra helse- og miljøsiden.

Norge forpliktet seg gjennom vedtaket om erklæringene til å utvikle en nasjonal plan for barns miljø og helse i Norge og rapportere til WHO i 2007. Nasjonal strategi for barn og unges miljø og helse – Barnas framtid – ble behandlet i regjeringen i mai 2007 og foreligger i trykt versjon og i en kortversjon på engelsk.

IMR – Intergovernmental Midterm Review – er en viktig milepæl i oppfølging av WHOs 4. ministerkonferanse om miljø og helse i Budapest 2004 og i arbeidet fram mot neste ministerkonferanse i 2009.

Rapport fra den norske delegasjonen i Wien 13.-15. juni 2007

Til toppen