Rapport fra felles gjennomgang av norsk beredskap mot pandemisk influensa

Med hjelp fra European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) har en arbeidsgruppe med deltagelse fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Sosial- og helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Mattilsynet vurdert norsk beredskap mot pandemisk influensa. Gjennomgangen fant sted fra 8.- 11. oktober 2007.

Tilsvarende vurderinger har vært gjort i samtlige EU-land og i de øvrige EØS-landene. Rapporten, som nå foreligger, har en rekke anbefalinger til norske helsemyndigheter for videreutvikling av pandemiberedskapen.

Konklusjoner fra gjennomgangen
Rapporten viser at planleggingsarbeidet i Norge er kommet godt i gang: Det har i flere år vært en politisk bevissthet om denne utfordringen, og det er i rapporten trukket frem en rekke positive forhold ved den norske pandemiberedskapen.

Det gjenstår fortsatt viktige utfordringer og oppgaver som gjør at ECDC mener at
Norge kun er ”halvveis til målet”. I rapporten pekes det særlig på fem områder hvor
norske myndigheter bør forsterke innsatsen:

1. Ikke bare helsesektoren bør planlegge. En influensapandemi vil kunne få konsekvenser for en rekke sektorer. Rapporten anbefaler at norske myndigheter beveger seg fra en helsesektorplan i retning av en multisektoriell plan.

2. Planene må gjøres operasjonelle på lokalt nivå. Kommunene og sykehusene må samarbeide om felles planer. Innenfor kommunene må det lages planer både i og utenfor helsesektoren. Et særlig problem er hvordan de mange små kommunene i landet kan lage kvalitetsmessige gode planer for pandemisk influensa.

3. Fylkesmannens rolle i å sikre et bedre samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene bør styrkes. Utviklingen av interkommunale helsenettverk for å bedre planleggingskapasiteten bør oppmuntres.

4. Offentlig, så vel som privat sektor, bør planlegge for en situasjon hvor mange ansatte (20-40%) kan bli fraværende pga. egen sykdom eller omsorgsoppgaver.

5. Vi må bli bedre når det gjelder å forebygge den årlige influensaen som kommer hver vinter. Mange av tiltakene mot sesonginfluensaen vil være nyttige også mot pandemisk influensa. Særlig bør flere i risikogruppene (eldre og kronisk syke) vaksineres mot sesonginfluensa hvert år.

Rapporten inneholder til sammen 28 anbefalinger til norske myndigheter om forbedring av pandemiberedskapen. De fleste av de anbefalingene vil bli fulgt opp gjennom revisjon av Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa.
Her finner du vedlegg til rapporten

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte 3. versjon av Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa 16. februar 2006. I lys av anbefalingene fra ECDC-rapporten, erfaringene fra Helseøvelsen 2007 som omhandlet pandemisk influensa, resultatene fra arbeid initiert av Pandemikomiteen samt kunnskapstilfanget i de to årene som har gått siden planen sist ble revidert, har Helse- og omsorgsdepartementet bedt Helsedirektoratet om å koordinere utarbeidelsen av et forslag til revidert pandemiplan. Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte på å fastsette en revidert pandemiplan innen utgangen av 2008.

Til toppen