Strategi mot sosial ulikhet i helse

Regjeringen har vedtatt at det skal utarbeides en nasjonal strategi mot sosial ulikhet i helse. Sosial ulikhet i helse er helseforskjeller som følger utdanning, yrke og inntekt. Det er dokumentert at slike helseforskjeller er betydelige i Norge.

Strategi mot sosial ulikhet i helse

Regjeringen har vedtatt at det skal utarbeides en nasjonal strategi mot sosial ulikhet i helse. Sosial ulikhet i helse er helseforskjeller som følger utdanning, yrke og inntekt. Det er dokumentert at slike helseforskjeller er betydelige i Norge.

Det er særlig to trekk ved sosiale ulikheter i helse som vil være sentrale for strategiutforming på området: For det første danner helseforskjellene en jevn gradient gjennom alle utdannings-, yrkes- og inntektsgrupper i befolkningen. Dette betyr at strategien i tillegg til tiltak rettet mot utsatte grupper også må ha tiltak rettet mot brede befolkningsgrupper. For det andre tyder forskning på at årsakene til en slik sosial ulikhet i helse i hovedsak ligger utenfor helsetjenesten. Derfor må strategien omfatte en rekke ulike samfunnssektorer.

De foreløpige rammene for arbeidet med strategien er at den skal legge overordnede føringer for arbeidet med å redusere sosiale ulikheter i helse. Tiltakene vil dels være forankret i andre strategier og handlingsplaner, dels vil strategien inneholde egne tiltak. Målet med strategien er å redusere de sosiale helseforskjellene, bl.a. gjennom:

  • økt kunnskap om andre samfunnssektorers betydning for sosial ulikhet i helse
  • å bidra til at perspektivet ivaretas innenfor andre deler av regjeringens arbeid
  • utprøving og evaluering av tiltak for å redusere de sosiale helseforskjellene

Helse- og omsorgsdepartementet vil utarbeide strategien i samarbeid med Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Justis- og politidepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Kultur- og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementet. Andre departementer vil trekkes inn i arbeidet ved behov.

Det legges opp til en åpen fase i arbeidet med strategien med bestilling av skriftlige innspill og gjennomføring av møter og idédugnader fram mot sommeren. Nærmere informasjon om denne fasen vil bli tilgjengelig etter hvert.

Invitasjoner til idédugnader i forbindelse med sosial ulikhet i helse

Her kan du lese de forskjellige invitasjoner som er sendt ut

Til toppen