Tverrdepartemental koordineringsgruppe

Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011) følges opp gjennom en tverrdepartemental koordineringsgruppe. Gruppa består av representanter oppnevnt av departementene og ledes av Helse- og omsorgsdepartementet. Gruppa møtes 2 ganger årlig. Det er møter mellom enkeltdepartementer ved behov mellom de faste møtene. Følgende departementer er fast representert i gruppa:

BLD, FKD, HOD, KD, LMD, MD, UD

AID, FIN, KKD, KRD,FIN holdes løpende orientert og deltar i møter ved behov.

Departementene rapporterer halvårlig på tiltakene på eget rapporteringsskjema


Til toppen