Nytt felles lovgrunnlag for sosial- og helsetjenester i kommunene

Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med å følge opp Bernt-utvalgets innstilling om ny, felles lovgivning for sosial- og helsetjenester i kommunene, jf. NOU 2004:18 ”Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene”.

Helse og omsorgsdepartementet arbeider med oppfølging av innstilling fra Bernt-utvalget (NOU 2004:18) , der det er foreslått en ny felles lov om  sosial- og helsetjenester i kommune. Oppfølgingsarbeidet har vist at flere problemstillinger må utredes nærmere, bl.a. forholdet til annen helselovgivning, særlig pasientrettighetsloven og helsepersonelloven. Departementet tar sikte på å sende ut et høringsnotat våren 2007.

Til toppen