Omsorgsplan 2015

I september 2006 la regjeringen fram St. meld. nr. 25 (2005-2006) ”Mestring, muligheter, mening”. I meldingen presenteres en strategi for å møte utfordringer knyttet til pleie- og omsorgstjenesten de neste tiårene.

Samfunnet står overfor krevende omsorgsutfordringer de neste tiårene. De kan ikke overlates til helse- og sosialtjenesten alene, men må løses med grunnlag i et offentlig ansvar som involverer de fleste samfunnssektorer, og ved å støtte og utvikle det frivillige engasjementet fra familie og lokalsamfunn, organisasjoner og virksomheter. Så langt vi kan se i dag vil utfordringene først og fremst være knyttet til:

 • nye brukergrupper
 • aldring
 • knapphet på omsorgsytere
 • medisinsk oppfølging
 • aktiv omsorg

I september 2006 la regjeringen fram St. meld. nr. 25 (2005-2006) ”Mestring, muligheter, mening”. Regjeringens hovedstrategi for å møte morgendagens omsorgsutfordringer er å utnytte den demografisk sett relativt stabile perioden vi ha foran oss til en gradvis utbygging av tjenestetilbudet, og til å planlegge og forberede den raske veksten i omsorgsbehov som forventes omkring 2020. Allerede nå er det mulig å begynne en gradvis utbygging og foreta investeringer i forebyggende tiltak, kompetanse, ny teknologi, tekniske hjelpemidler, boliger og anlegg. Regjeringen har på denne bakgrunn utformet en Omsorgsplan med konkrete tiltak fram til 2015, basert på de følgende fem langsiktige strategiene:

 • kvalitetsutvikling, forskning og planlegging
 • kapasitetsvekst og kompetanseheving
 • bedre samhandling og medisinsk oppfølging
 • aktiv omsorg
 • partnerskap med familie og lokalsamfunn

Tallet på eldre over 80 år fordobles de neste 35 årene. Den sterkeste tilveksten skjer fra rundt 2020. Framtidas brukere vil både bestå av nye generasjoner eldre og langt flere yngre tjenestemottakere, som alle vil kreve et mer mangfoldig tjenestetilbud. Samtidig vil mange av framtidas eldre både være mer ressurssterke og ha bedre helse enn dagens eldre.

For å møte framtidas omsorgsutfordringer har regjeringen utformet fem langsiktige strategier og en omsorgsplan med konkrete tiltak fram til 2015. De viktigste innsatsområdene er:

 • Kapasitetsvekst og kompetanseheving
 • Samhandling og medisinsk oppfølging
 • Planlegging, forskning og kvalitetsutvikling
 • Aktiv omsorg med vekt på kultur og sosiale forhold
 • Partnerskap med familie og lokalsamfunn

 Omsorgsplan 2015 inneholder blant annet følgende tiltak og delplaner:

 • Nytt investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger
 • 10 000 nye årsverk med helse- og sosialutdanning
 • Ny kompetanse- og rekrutteringsplan: Kompetanseløftet 2015
 • Økt vekt på en aktiv omsorg som gir brukerne mulighet for å leve et meningsfylt liv
 • Nasjonal standard for legetjeneste i sykehjem
 • Styrking av demensomsorgen ved en egen plan: Demensplan 2015
 • Styrket omsorgsforskning
Til toppen