Ressurskrevende brukere

Staten yter et øremerket tilskudd til kommunene som dekker deler kommunenes kostnader knyttet til ressurskrevende brukere.
Helse- og omsorgsdepartementet yter et øremerket tilskudd til kommuner for å dekke deler av deres kostnader til ressurskrevende brukere. Formålet med tilskuddet er å sikre at brukere som krever stor ressursinnsats fra det kommunale tjenesteapparatet, får ivaretatt sitt behov uavhengig av kommunens økonomi.

Med ressurskrevende bruker menes en person med store hjelpebehov som mottar omfattende helse- og omsorgstjenester fra kommunen. For å bli regnet som ressurskrevende bruker må kommunens netto utgifter til lønn i 2006 overstige  745 000 kroner per bruker (innslagspunkt). I 2006 dekker staten dekker 70 pst. av kommunenes utgifter utover innslagspunktet. Kommunenes egenandel utover innslagspunktet blir beregnet etter antall innbyggere i den enkelte kommune.

Kommunene rapporterer lønnsutgifter knyttet til den enkelte bruker innen KOSTRA funksjoner knyttet til helse- sosial- og pleie- og omsorgstjenester. Også lønnsutgifter knyttet til kjøp av tjenester fra private leverandører kan tas med.

Til toppen