Avtale om kvalitetsutvikling i helse- og omsorgssektoren

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad og leder av KS Halvdan Skard undertegnet i september en avtale om felles innsats for kvalitetsutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Det er den enkelte kommune som bærer ansvaret for å gi innbyggerne trygge og gode omsorgstjenester, mens det er staten som sørger for rammebetingelsene. Derfor er det viktig at vi står sammen om mål og strategier for utviklingen av omsorgstjenesten. Både denne avtalen og den kommende stortingsmeldingen viser at det er bred enighet om strategiene for å møte framtidas omsorgsutfordringer, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

 

KS og regjeringen er enige om å øke andelen med kompetent arbeidskraft og oppnå større tverrfaglig bredde i omsorgstjenesten. Dette må skje både gjennom flere ansatte med høyskoleutdanning og økt fokus på den nye helsefagarbeiderutdanningen. Regjeringen vil bidra til dette gjennom å sikre nødvendig utdanningskapasitet ved høgskolene. Det er også et felles mål å redusere bruken av deltid i omsorgstjenesten slik at vi oppnår kontinuitet og stabilitet både for brukere og ansatte.

 

Avtalen innebærer også at KS og regjeringen i fellesskap skal styrke kommunal deltakelse i praksisnær forskning og utviklingsarbeid i tjenesten. Kombinert med en sterkere innsats på omsorgsforskning, bidrar dette til et styrket kunnskapsgrunnlag for framtidig utvikling av omsorgstjenestene, også gjennom utdanningen av helse- og sosialpersonell ved høgskolene. 

 

Avtalen omfatter kommunale helse- og omsorgstjenester som ytes, uavhengig av diagnose. Avtalen har også betydning for omsorgstjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.

 

Den nye avtalen må sees på bakgrunn av at helse- og omsorgstjenesten framover vil møte store utfordringer både knyttet til nye brukergrupper og flere eldre. Regjeringen og KS er enige om at utfordringene skal møtes ut fra lokale variasjoner og behov, men at følgende strategier uansett vil være sentrale:

 • kapasitetsvekst og kompetanseheving
 • samhandling og medisinsk oppfølging
 • planlegging, forskning og kvalitetsutvikling
 • aktiv omsorg med vekt på kultur og sosiale forhold
 • partnerskap med familie og lokalsamfunn


For å sikre god kvalitet på tjenestene vil partene bidra til:

 • lokalt utviklingsarbeid og brukermedvirkning
 • systemer i kommunene som gir brukerne god informasjon om tjenestene
 • sterkere fokus på forebyggende arbeid, rehabilitering, samarbeid med familie og frivillige og et meningsfullt dagligliv for brukerne
 • å styrke kommunal deltakelse i praksisnær forskning og utviklingsarbeid i tjenesten
 • å styrke helse- og omsorgstjenestens omdømme

For å sikre tilstrekkelig personell med kompetanse, godt arbeidsmiljø og god ledelse vil partene:

 • utvikle strategier for å sikre tilstrekkelig kompetent arbeidskraft med større tverrfaglig bredde, bl.a. ved å øke andelen med høyskoleutdanning og et økt fokus på helsefagarbeiderutdanningen
 • legge til rette for å redusere bruken av deltid i sektoren for å sikre kontinuitet og stabilitet både for brukere og ansatte
 • legge til rette for god ledelse, godt arbeidsmiljø og stimulere til ledelsesutvikling lokalt
 • bidra til at ansatte i helse- og omsorgstjenestene har grunnleggende kompetanse i fagetikk

For å legge til rette for styring, planlegging og kvalitetssikring vil partene bidra til:

 • å styrke kommunenes ordinære planarbeid
 • god og relevant styringsinformasjon, herunder systemer for å måle kvalitet
 • økt bruk av IKT og elektroniske samhandlingen
 • å styrke legetjenesten til brukerne av omsorgstjenesten

Avtaleteksten finnes her (PDF-format)

Til toppen