Håndbok for helse- og omsorgstjenestene

I 2007 vil departementet utgi en håndbok om helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Håndboken skal være en veileder for tjenestemottaker, pårørende og familier og gjøre rede for de rettigheter og plikter man har etter helse- og sosiallovgivingen, samt orientere om tjenestetilbudet og gi praktiske anvisninger i søknads- og klageprosesser.

Sosial- og helsedirektoratet skal via fylkesmennene sørge for at kommunene har tilfredsstillende opplysningsmateriell om hvordan tjenestetilbudet lokalt er organisert og hvor innbyggerne kan henvende seg med spørsmål. Dette materielle skal ferdigstilles i løpet av 2007 og deretter være oppdatert og tilgjengelig på internett.

Til toppen