Spørsmål knyttet til ferie, flytting og lister

Hva gjør jeg hvis fastlegen min er på ferie eller er syk?
Ved kortere fravær skal legen sørge for kollegial fraværsdekning. De fleste leger arbeider i gruppepraksiser med andre leger, og en av de andre legene vil som oftest kunne ta imot deg.
Ved lengre fravær er kommunen ansvarlig for å skaffe vikar.
Det skal alltid være tilbud om øyeblikkelig hjelp i kommunen selv om fastlegen din er borte. Dersom det ikke er noen til stede ved fastlegekontoret, skal det gjennom oppslag eller på telefonsvarer være informasjon om hvor du kan henvende deg ved behov for øyeblikkelig hjelp.


Mister jeg fastlegen min hvis jeg må på helseinstitusjon?
Hvis du er på en institusjon med organisert legetjeneste, vil legene der ivareta ditt behov for legehjelp. Du blir likevel stående på fastlegens liste. Ved utskrivning skal institusjonen gi fastlegen melding. Fastlegen din er deretter ansvarlig for eventuell medisinsk oppfølging.


Mister jeg fastlegen min hvis jeg flytter til utlandet?
Hvis du melder flytting til Folkeregisteret, mister du fastlegen din. Skal du være borte begrenset tid, beholder du din plass på fastlegens liste.

Dersom jeg bor midlertidig i en annen kommune og flytter tilbake, kan jeg få tilbake fastlegen min?
Ja, dersom du har valgt å bytte fastlege i forbindelse med flytting til en annen kommune, vil du ha rett til å komme inn på listen til din tidligere fastlege dersom du flytter tilbake innen tre år – selv om denne listen er fulltegnet.

Dersom fastlegen min flytter eller slutter, kan jeg fortsette hos hans/hennes etterfølger?
Ja, du vil få et brev fra NAV Helsetjenesteforvaltning med tilbud om å stå på listen til etterfølgeren, men supplert med informasjon om andre leger i kommunen med ledig listeplass. Dersom du ønsker en annen lege, må du aktivt gi beskjed om dette, eller foreta bytte selv via www.nav.no/MinFastlege. Dette byttet regnes ikke med blant de to tillatte bytter per år.

Hva skjer når legen reduserer sin liste?
Listereduksjon skjer i NAV Helsetjenesteforvaltning gjennom tilfeldig uttrekk av det antall innbyggere legen ønsker å redusere sin liste med. De dette rammer vil få et brev fra NAV Helsetjenesteforvaltning med tilbud om en ny fastlege. I tillegg vil de få informasjon om andre leger i kommunen med ledig listeplass. Dersom de ønsker å bytte til en annen lege enn den de har fått tildelt, må de aktivt gi beskjed om dette, eventuelt foreta bytte selv via www.nav.no/MinFastlege. Dette byttet regnes ikke med blant de to tillatte bytter per år.
Metoden med tilfeldig uttrekk er valgt for å unngå at fastlegen selv velger sine pasienter, i stedet for at pasientene velger lege. Regelverket åpner imidlertid for at kommunen og fastlegen sammen kan finne smidige løsninger ved listereduksjon.

Mottar fastlegen penger for meg selv om jeg ikke bruker legen?
Fastlegen mottar et basistilskudd fra kommunen som skal finansiere hjelpepersonell, utstyr etc. slik at legen skal kunne ha en beredskap blant annet ved øyeblikkelig hjelp. Før innføringen av fastlegeordningen var dette et driftstilskudd basert på det antall hjelpepersonell legen hadde ansatt, og utgjorde gj.sn. ca. 37 % av legenes inntekt. I fastlegeordningen gis dette som et per capitatilskudd for hver innbygger på listen, og utgjør gj.sn. ca. 30 % av fastlegenes inntekt.

Til toppen