Samarbeid om iverksetting av samhandlingsreformen

Kommuner, helseforetak og utdanningsinstitusjoner har hovedansvaret for å gjennomføre samhandlingsreformen. Statlige myndigheters rolle er å bidra til at oppgavene følger de vanlige strukturer og styringslinjer.

KS har også en understøttende rolle overfor kommunene, og Helse- og omsorgsdepartementet har derfor inngått en intensjonsavtale med KS for å samarbeide om gjennomføringen av samhandlingsreformen.

Samhandlingsreformen er en retningsreform og består av et utviklingsprogram som skal gjennomføres over flere år, og det vil være nødvendig med et langsiktig omstillings-perspektiv for å lykkes med intensjonene. Med en kombinasjon av ulike aktører og ulike styringslinjer og en sammensatt pakke av virkemidler som skal til for å lykkes med reformen, er det nødvendig med en helhetlig og samordnet gjennomføring nasjonalt og lokalt.

Helse- og omsorgsdepartementet har etablert en koordinerings- og nettverks-struktur for å følge gjennomføringen, samordne og understøtte nasjonale, regionale og lokale aktørers arbeid. 

Nasjonal koordineringsgruppe

Det er nedsatt en nasjonal koordineringsgruppe ledet av Helse- og omsorgsdepartementet ved departementsråden, seks representanter fra KS, departementsråden i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, helsedirektøren,  to representanter fra de regionale helseforetakene, to representanter fra foretaksnivå og en fra fylkesmannsembetene. Oppgaven vil være å følge utviklingen gjennom rappor¬teringer, evalueringer og andre tilbakemeldinger, og være mellomledd mellom det politiske beslutningsnivået og iverksettingsorganene. Koordineringsgruppen møtes 1-2 ganger i halvåret.

Nasjonalt nettverk

Det er også etablert et nasjonalt nettverk som skal ha en samordnende informasjons- og veiledningsrolle overfor de ansvarlige instanser regionalt og lokalt. Det er engasjert fire samhandlingsrådgivere ved fylkesmannsembetene i Tromsø, Sør-Trøndelag, Hordaland og Oslo-Akershus som skal være regionale kontaktpunkter sammen med representanter for de regionale helseforetakene.  Dialog og erfaringsutveksling mellom de ulike instanser blir viktig.

Lederen for det nasjonale nettverket, Tor Åm,  rapporterer til Helse- og omsorgs-departementet, og møter i den nasjonale koordineringsgruppen.

Det nasjonale koordineringsgruppen og det nasjonale nettverket skal også sørge for dialog med bruker- og pasientorganisasjoner gjennom dialog i Helse- og omsorgsdepartementets kontaktforum for brukere av helse- og omsorgstjenesten og informasjon og dialog til ansattes organisasjoner gjennom Samarbeidsgruppen for omstilling og utvikling av helse- og omsorgstjenesten.