Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Meld. St. 26 (2014-2015)

Det er mange kommunale helse- og omsorgstjenester som er gode hver for seg. Men tjenestene er for oppstykket og helheten mangler. Det rammer særlig dem med sammensatte behov. Med denne stortingsmeldingen legger regjeringen frem en plan for å skape en helhetlig helse- og omsorgstjeneste i kommunen. Det er særlig tre satsningsområder i meldingen: Økt kompetanse, bedre ledelse og teamorganisering.

Bent Høie presenterer primærhelsemeldingen

En helhetlig helse- og omsorgstjeneste

07.05.2015: Regjeringen vil skape en sammenhengende helse- og omsorgstjeneste med helsepersonell som arbeider i flerfaglige team. Dette vil kreve økt kompetanse og bedre ledelse.

Foresideillustrasjon Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Styrker kommunenes arbeid med psykisk helse og rus

07.05.2015: Personer med rusproblemer og psykiske helseutfordringer skal få raskere og mer helhetlig hjelp. Regjeringen vil lovfeste krav om psykologkompetanse i kommunene og legge til rette for oppsøkende behandlingsteam.

Illustrasjonsfoto sykehjem

Bedre kvalitet og kapasitet i omsorgstjenestene

07.05.2015: Regjeringen legger fram nye og forsterkede tiltak for å bedre kapasiteten og kvaliteten i omsorgstjenestene.

Forsideillustrasjon 2020

Omsorg 2020

Omsorg 2020 presenterer regjeringens plan for omsorgsfeltet. Den inneholder prioriterte satsninger sammen med konkrete tiltak.