Forskrifter til Helse- og omsorgstjenesteloven

Følgende nye forskrifter er vedtatt med hjemmel i ny helse- og omsorgstjenestelov, med virkning fra 1. januar 2012:

 1. Forskrift om kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester
 2. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 
 3. Forskrift om endring av forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden til personer innlagt i helseinstitusjon for langtidspasienter 
 4. Forskrift om endring av forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden til pasienter i privat forpleining etter spesialisthelsetjenesteloven § 8-3 
 5. Forskrift om endring av ulike forskrifter hvor benevnelsen Helsetilsynet i fylket skal erstattes med Fylkesmannen
 6. Forskrift om oppjustering av driftsavtale for fysioterapeuter
 7. Forskrift om helsepersonellovens anvendelse for personell som yter tjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
 8. Forskrift om endring av forskrift om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse 
 9. Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket
 10. Forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon   
 11. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
 12. Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter
 13. Forskrift om endring i forskrift 7. desember 2007 nr. 1389 om innsamling av helseopplysninger i Norsk pasientregister