Omsorgsplan 2015 og 2020

Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020. Den omfatter prioriterte områder i regjeringsplattformen, med viktige tiltak for å styrke kvaliteten og kompetansen i omsorgstjenestene, samtidig som den følger opp Stortingets behandling av meldingen Morgendagens omsorg.

Når Omsorgsplan 2015 sluttføres, har arbeidet allerede startet med å utvikle og innarbeide nye og framtidsrettede løsninger for å møte dagens og framtidas utfordringer.

Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg fikk bred politisk tilslutning ved Stortingets behandling i juni 2013, og regjeringen er innstilt på å gjennomføre de tiltak og planer som følger av Stortingets vedtak. Fra første stund har det imidlertid vært nødvendig å forsterke de økonomiske virkemidlene blant annet til kompetanseheving og utbygging av sykehjem og omsorgsboliger, for å nå målene i omsorgsplanarbeidet.

I tråd med tiltakene i stortingsmeldingen om Morgendagens omsorg, ønsker regjeringen å legge til rette for en langsiktig omstillingsprosess som kan sikre nyskaping og utvikling av nye og forbedrede løsninger i omsorgssektoren. Forenkling, fornying og forbedring av offentlig sektor er ett av regjeringens hovedsatsingsområder. En forutsetning for fornyelse og innovasjon i omsorgssektoren er kommunal handlefrihet til å utvikle fag, ledelse, ny teknologi og nye organisasjonsformer.

  • Regjeringen satser målrettet på å øke kapasiteten og kvaliteten i omsorgstjenestene. Det er ønskelig at flere skal kunne bo hjemme lenger, og leve aktive og selvstendige liv – med individuelt tilpassede tjenester, trygghet og verdighet.
  • Regjeringen arbeider med å utrede lovfestet rett til heldøgns omsorg. Regjeringen vil skape trygghet for at tjenestene er der når behovet oppstår. Det skal også etableres en plan sammen med KS om årlige mål for utbygging av flere heldøgns omsorgsplasser.
  • For å sikre likeverdighet vil regjeringen at staten skal ta et større økonomisk ansvar. Det arbeides nå med å etablere en forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenesten. Målet er å undersøke om statlig finansiering kan øke kvaliteten i omsorgstjenestene,  gi økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og sikre at brukernes behov dekkes på en bedre måte enn i dag.
  • Det er nødvendig med en faglig sterk omsorgstjeneste med riktig kompetanse. For å sikre dette vil regjeringen lage en plan for kompetanseheving gjennom Kompetanseløftet 2020.
  • Det skal også lages en ny demensplan for å bedre tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende. Planen skal utvikles med innspill fra dem dette berører mest – personer med demens og pårørende.