Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019

I opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 2017-2019, som er en del av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017, ønsker regjeringen å bidra til at kommunene settes i stand til å gi et godt rehabiliteringstilbud til innbyggerne. Planen skal bidra til å styrke brukerperspektivet og bedre kvaliteten i tjenesten, og er i hovedsak rettet mot kommunene hvor brukerne bor.

Derfor er det også et mål at kommunene på sikt overtar flere rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten.

Opptrappingsplanen gir en oversikt over hovedutfordringene på habiliterings- og rehabiliteringsfeltet og fastlegger kortsiktige og langsiktige strategier og tiltak for å møte disse.

De viktigste tiltakene i planen er:

  • 200 millioner kroner i statlige stimuleringstilskudd for 2017. Av disse foreslås 100 millioner kroner til et øremerket tilskudd for å stimulerer kommunene til tjenesteutvikling. Stimuleringsmidlene foreslås økt til 300 millioner kroner innen 2019.  
  • 5 millioner kroner til utprøving av en ny modell for bedre behandling og oppfølging av pasienter med kroniske sykdommer. Midlene knyttes til ParkinsonNet. En modell som er utviklet og benyttet i Nederland for parkinsonpasienter med godt resultat.
  • Regjeringen ønsker å gjøre det lettere for brukerne å få tilgang til logoped ved å oppheve kravet om at det må foreligge et avslag fra kommunene om tildeling av spesialpedagogiske tjenester før folketrygden kan dekke kostnadene til behandling for brukere over 18 år. Endringen trer i kraft 1. januar 2017.
  • Regjeringen foreslår å oppheve antallsbegrensningene hos kiropraktor på 14 behandlinger med refusjon fra folketrygden  
  • Det foreslås satt av 13,7 millioner kroner til et nasjonalt prosjekt til å forbedre tilbudet til barn og unge med ervervet hjerneskade for å sikre faglig kvalitet i alle ledd i behandlingskjeden
  • Det foreslås å videreføre 5 millioner kroner til Askim-prosjektet, et innovativt rehabiliteringsprosjekt i indre Østfold.
  • Veiledningen for habiliterings- og rehabiliteringsbrukere fra spesialisthelsetjenesten til kommunene skal bedres gjennom økt satsing på ambulante tjenester.
  • Regjeringen foreslår å overføre 57 millioner kroner fra Raskere tilbake-ordningen i Arbeids- og sosialdepartementets budsjett til Helse- og omsorgsdepartementets budsjett og målrettes mot arbeidsrettet rehabilitering. 
  • For mange brukere er habilitering og rehabilitering en livslang prosess. Derfor vil regjeringen endre definisjonen i forskriften, som i dag beskriver virksomheten som en tidsavgrensede prosesser.  
  • For å sette kommunene i stand til å tilby gode tverrfaglige rehabiliteringstilbud vil regjeringen foreslå å lovfeste de profesjoner som representerer den kjernekompetanse som forventes at enhver kommune skal knytte til seg.