Kontaktpunkter for samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen krever et utstrakt samarbeid, blant annet mellom stat, kommune og helseforetak. Her er noen sentrale kontaktpunkter.

Helse- og omsorgsdepartementet
Tlf. 22 24 90 90
postmottak@hod.dep.no

Nasjonalt nettverk for samhandlingsreformen
Prosjektdirektør Tor Åm
Tlf. 911 12 137

Kommunal- og regionaldepartementet
Tlf. 22 24 90 90
postmottak@krd.dep.no

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Tlf. 24 13 26 00
ks@ks.no

Helsedirektoratet
Tlf. 810 20 050
postmottak@helsedir.no

Helse Nord RHF
Tlf. 75 51 29 00
postmottak@helse-nord.no

Helse Midt-Norge RHF
Tlf. 74 83 99 00
postmottak@helse-midt.no

Helse Vest RHF
Tlf. 51 96 38 00
helse@helse-vest.no

Helse Sør-Øst RHF
Tlf. 02411
postmottak@helse-sorost.no


 

Til toppen