Kommunal medfinansiering

Kommunene skal betale en del av regningen når innbyggerne legges inn på sykehus. Når kommunene er med på å betale for innleggelsene vil det føre til at de blir mer bevisst på viktigheten av å fremme helse, forebygge sykdom og bygge opp lokale tilbud.

Målet med kommunal medfinansiering er å få kommunene til å ta større ansvar for innbyggernes helse. De vil få overført fem milliarder kroner fra sykehusene til å betale sin del av sykehusregningen.

Det er dokumentert at kommunale tilbud har effekt på innleggelser ved medisinske sykehusavdelinger. Kirurgisk behandling, nyfødte barn, fødsler og behandling med kostbare biologiske legemidler omfattes ikke av kommunal medfinansiering.

Det er opprettet en e-posttjeneste i Helsedirektoratet for å bidra med informasjon og veiledning om den praktiske gjennomføringen av kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter – komfin@helsedir.no. Helsedirektoratet planlegger, i samarbeid med KS og de regionale helseforetakene, en rekke regionale seminarer om de økonomiske virkemidlene i samhandlingsreformen og styringsdata i januar/februar 2012

Det er opprettet et nasjonalt nettverk som skal støtte opp under arbeidet med samhandlingsreformen gjennom informasjon og rådgivning til kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner.

Helse- og omsorgsdepartementet arbeider nå med ny forskrift om kommunenes medfinansieringsansvar. Forskriften er utarbeidet i tråd med modellen for kommunenes medfinansieringsansvar som er vedtatt av Stortinget.

Prop. 91 L (2010–2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Oversikt over overføringer - fordelt på fylker og kommuner.

5,6 milliardar kroner til samhandling i kommunane

Anslag på den enkelte kommunes utgifter knyttet til ordningen Kommunal medfinansiering 2012

Les mer om temaet på Helsedirektoratets nettside.

Kontaktinformasjon

Helse- og omsorgsdepartementet
postmottak@hod.dep.no.

Helsedirektoratet
Telefon 810 200 50

Det nasjonale nettverket ved prosjektdirektør Tor Åm
Tor.am@hod.dep.no
Tlf. 911 12 137

Til toppen