Nasjonal koordineringsgruppe for samhandlingsreformen

Kommuner, helseforetak og utdanningsinstitusjoner har hovedansvaret for å gjennomføre samhandlingsreformen. Statlige myndigheters rolle er å bidra til at oppgavene følger de vanlige strukturer og styringslinjer.

Samarbeid om iverksetting av samhandlingsreformen

Kommuner, helseforetak og utdanningsinstitusjoner har hovedansvaret for å gjennomføre samhandlingsreformen. Statlige myndigheters rolle er å bidra til at oppgavene følger de vanlige strukturer og styringslinjer. KS har også en understøttende rolle overfor kommunene, og Helse- og omsorgsdepartementet har derfor inngått en intensjonsavtale med KS for å samarbeide om gjennomføringen av samhandlingsreformen.

Samhandlingsreformen er en retningsreform og består av et utviklingsprogram som skal gjennomføres over flere år, og det vil være nødvendig med et langsiktig omstillings-perspektiv for å lykkes med intensjonene. Med en kombinasjon av ulike aktører og ulike styringslinjer og en sammensatt pakke av virkemidler som skal til for å lykkes med reformen, er det nødvendig med en helhetlig og samordnet gjennomføring nasjonalt og lokalt.

Helse- og omsorgsdepartementet har derfor etablert en koordinerings- og nettverks-struktur for å følge gjennomføringen, samordne og understøtte nasjonale, regionale og lokale aktørers arbeid. 

Nasjonal koordineringsgruppe

Det er nedsatt en nasjonal koordineringsgruppe ledet av Helse- og omsorgsdepartementet ved departementsråden, seks representanter fra KS, Arbeidsdepartementet, Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, helse¬direktøren, og en representant fra de regionale helseforetakene, fra fylkesmannsembetene og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Oppgaven vil være å følge utviklingen gjennom rappor¬teringer, evalueringer og andre tilbakemeldinger, og være mellomledd mellom det politiske beslutningsnivået og iverksettingsorganene. Koordineringsgruppen møtes ca fire ganger i halvåret.

Nasjonalt nettverk

Det er også etablert et nasjonalt nettverk som skal ha en samordnende informasjons- og veiledningsrolle overfor de ansvarlige instanser regionalt og lokalt. Det er engasjert fire samhandlingsrådgivere ved fylkesmannsembetene i Tromsø, Sør-Trøndelag, Hordaland og Oslo-Akershus som skal være regionale kontaktpunkter sammen med representanter for de regionale helseforetakene.  Dialog og erfaringsutveksling mellom de ulike instanser blir viktig.

Lederen for det nasjonale nettverket, Tor Åm, vil rapportere til Helse- og omsorgs-departementet, og møter i den nasjonale koordineringsgruppen.

Det nasjonale koordineringsgruppen og det nasjonale nettverket skal også sørge for dialog med bruker- og pasientorganisasjoner gjennom dialog i Helse- og omsorgsdepartementets kontaktforum for brukere av helse- og omsorgstjenesten og informasjon og dialog til ansattes organisasjoner gjennom Samarbeidsgruppen for omstilling og utvikling av helse- og omsorgstjenesten.

Referater fra møtene i Nasjonal koordineringsgruppe:

 

Møte 1. november 2013 (pdf)

Møte 19. juni 2013 (pdf)

Møte 5. mars 2013 (pdf)

Møte 12. desember 2012 (pdf)

Møte 24. oktober 2012 (pdf)

Møte 12. september 2012 (pdf)

Møte 13. juni 2012 (pdf)

Møte 28. mars 2012 (pdf)

Møte 31. januar 2012 (pdf)

Møte 14. desember 2011 (pdf)

Møte 26. oktober 2011 (pdf)

Møte 21. september 2011 (pdf)

Møte 30. august 2011 (pdf)

Møte 18. november 2014 (pdf)

Til toppen