Øyeblikkelig hjelp i kommunene

Kommunene skal sørge for tilbud om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp.

Plikten til å tilby døgnopphold fullfinansieres ved at midler overføres gradvis fra regionale helseforetak til kommunene i perioden 2012 til 2015. Det tas sikte på at lovbestemmelsen skal tre i kraft fra 2016.

Flere kommuner har allerede i dag etablert tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.

Blant dem er Fosen distriktsmedisinske senter. Typiske pasientgrupper ved senteret er:

  • Kols-pasienter med forverring av tilstanden. Dette kan være pasienter som legen mener ikke trenger innleggelse på sykehus, men som likevel trenger hjelp og oppfølging.
  • Eldre pasienter med ubehag eller smerter i magen. Pasientene vurderes av lege til ikke å være alvorlig syke, men de bør observeres eller utredes videre.
  • Pasienter med kjent angina pectoris og smerteanfall. Enslige eldre med slike symptomer vil ha nytte av et døgnopphold utenfor hjemmet der de får avklart at det ikke er noe alvorlig og får oppfølgingen de trenger.
  • Kreftpasienter med forverring av smerter. Flere av disse pasientene vil trenge en enkel utredning og hjelp til å håndtere smerter.

Kommunene har allerede i dag plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp til dem som har behov for det. Det nye i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester er at kommunen skal sørger for tilbud om døgnopphold for personer med behov for øyeblikkelig hjelp. 

Prop. 91 L (2010–2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Kontaktinformasjon

Helse- og omsorgsdepartementet
postmottak@hod.dep.no

Helsedirektoratet
Telefon 810 200 50

Det nasjonale nettverket ved prosjektdirektør Tor Åm
Tor.am@hod.dep.no
Tlf. 911 12 137

Til toppen