Samarbeid mellom kommuner

Pasienter og brukere skal få tilbud om gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. For å oppnå dette er det viktig at kommuner samarbeider der det er nødvendig for å få dekket pasientenes og brukernes rett til tjenester. Mange kommuner er små og vil være tjent med å samarbeide.

Kommuner som samarbeider om å løse oppgaver innefor helse- og omsorgstjenesten vil ikke bare utvikle mer robuste fagmiljøer - de vil også kunne oppnå stordriftsfordeler. 

Det er opp til kommunene å velge hvilken modell som er mest hensiktsmessig for det aktuelle samarbeidet. I dag samarbeider kommuner på mange ulike måter. Fra samarbeid innenfor ulike selskapsformer til samarbeid som er langt mindre formalisert.

Aktuelle samarbeidsmodeller kan være aksjeselskap, interkommunalt selskap, interkommunalt samarbeid, vertskommune og samkommune.

Les med om samarbeid i forslag til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Ny rettleder om interkommunalt samarbeid.

Kontaktinformasjon

Helse- og omsorgsdepartementet
postmottak@hod.dep.no.

Helsedirektoratet
Telefon 810 200 50

Det nasjonale nettverket ved prosjektdirektør Tor Åm
Tor.am@hod.dep.no
Tlf. 911 12 137

Til toppen