Utskrivningsklare pasienter

For mange utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehus og vente fordi kommunen deres ikke har et tilbud til dem. Det er ikke bra for pasientene og det er kostbart for fellesskapet.

Kommunene overtar det finansielle ansvaret for utskrivningsklare pasienter på sykehus fra første dag.

De får overført rundt 560 millioner kroner fra sykehusene til å etablere tilbud for disse pasientene. Tilbudene kan blant annet være korttidsopphold på kommunal institusjon eller forsterket oppfølging i hjemmet.

Ordningen innføres 1.januar 2012.

For noen kommuner vil det ta tid å etablere tilbud for utskrivningsklare pasienter. Flere steder vil det være aktuelt å utnytte eksisterende bygningsmasse ved at tilbudet samlokaliseres med andre institusjonelle tjenestetilbud – også i samarbeid mellom kommuner.

Betalingen settes til 4 000 kroner per døgn.

Helsedirektoratet kommer til å informere om fullfinansiering av utskrivningsklare pasienter over hele landet i høst. Det er etablert en e-postkasse for spørsmål og informasjon knyttet til utskrivningsklare pasienter: komfin@helsedir.no

Det er opprettet et nasjonalt nettverk som skal støtte opp under arbeidet med reformen gjennom informasjon og rådgivning til kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner.  Helse- og omsorgsdepartementet arbeider nå med ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. 

Prop. 91 L (2010–2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Oversikt over overføringer - fordelt på fylker og kommuner.

5,6 milliardar kroner til samhandling i kommunane

Kontaktinformasjon:

Helse- og omsorgsdepartementet: postmottak@hod.dep.no.

Helsedirektoratet
Telefon 810 200 50

Det nasjonale nettverket ved prosjektdirektør Tor Åm
Tor.am@hod.dep.no
Tlf. 911 12 137

Til toppen