Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tildeling av kommunale tjenester og klageadgang

Når det gis tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen foreta en individuell vurdering i samråd med den som skal motta tjenestene.

Tildeling av helse- og omsorgstjenester som forventes å vare lenger enn to uker skal skje i form av skriftlig vedtak som beskriver innholdet og omfanget av tjenesten. Klage på vedtaket kan sendes til kommunen. Dersom klage til kommunen ikke fører frem, er Fylkesmannen klageinstans.

Pasient- og brukerrettighetsloven gjelder også for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Hvis du mener at en pasient- eller brukerrettighet er brutt, kan du først henvende deg til den som yter tjenesten og be om at rettigheten blir oppfylt. Dersom rettigheten likevel ikke blir oppfylt, kan du klage til fylkesmannen.

Hvis du mener at kommunen ikke gir deg forsvarlige og adekvate helse- og omsorgstjenester, eller at personellet ikke behandler deg på en riktig måte, kan du be fylkesmannen vurdere om lovens bestemmelser brutt. Fylkesmannen skal føre tilsyn med alt helsevesen og alt helsepersonell i fylket.

Fylkesmannen fører tilsyn med de kommunale helse- og omsorgstjenestene, mens Statens Helsetilsyn har det overordnede faglige tilsynet med helse- og omsorgstjenesten i landet.

Les mer om rettigheter og klageadgang på hjemmesidene til Statens helsetilsyn

Til toppen