Tjenestetilbud

Kommunale omsorgstjenester består i hovedsak av ulike former for hjemmetjenester, hjemmesykepleie, omsorgsboliger, aldershjem og sykehjem, med støtte fra de øvrige kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Tallet på omsorgsboliger har økt med nærmere 22 000 fra 1997 og fram til 2008. Det har også vært en vekst på om lag 4400 sykehjemsplasser i samme periode, mens antall aldershjemsplasser er betydelig redusert til fordel for omsorgsboliger. Det er i 2008 under 2000 plasser på landsbasis i aldershjem.

Utviklingen viser også at antall mottakere av hjemmetjenester har økt sterkt fra midten av 90-tallet. Sykehjem synes i stor grad å bli brukt til permanent pleie- og omsorg for eldre med omfattende tjenestebehov, mens hjemmetjenestene ytes i ulikt omfang, fra tilsyn og praktisk bistand et par timer i uken til heldøgnstjenester med helsefaglig innhold.

(Oppdatert 1.12.09)

Til toppen