Helseberedskap

Helseberedskapsrådet

Helseberedskapsrådet er et hovedvirkemiddel for å bidra til et velfungerende sivilt-militært samarbeid på helseberedskapsområdet.

Helseberedskapsrådets mandat

Vedtatt ved kongelig resolusjon 19. november 2004

§ 1 Oppgaver

Med henvisning til behovet for

 • å sette sivil og militær side i stand til å løse viktige oppgaver knyttet til sivil-militær planlegging og samhandling under kriser i fred og krig,
 • effektiv utnyttelse av ressursene innen helseberedskapen,
 • nært samarbeid mellom Forsvaret og helsevesenet for å klare dette,

skal rådet:

 1. Være et forum på direktoratsnivå for kontakt, samråd og samordning mellom deltakende virksomheter i arbeidet med helseberedskap for kriser i fred og krig.
 2. Identifisere forbedringspunkter som kan legges til grunn i de respektive etatenes arbeid for å styrke beredskapen, herunder tiltak som bidrar til en robust forsyningsberedskap. Det skal legges vekt på forslag til gode rutiner og kommunikasjon mellom helseforvaltningen og forsvaret når det gjelder planlegging for og innsats under kriser i fred og krig, og spørsmål som gjelder ansvarsforhold og samhandling i grenseflaten mellom ulike fagmyndigheter.
 3. Gjennomføre utredninger av bestemte saker mht. helseberedskap for fred og krig, etter anmodning fra Helse- og omsorgsdepartementet og Forsvarsdepartementet.
 4. Innen utgangen av november hvert år avgi overordnet statusrapport til Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Rapporten skal redegjøre for arbeidet og identifisere viktige utfordringer i det sivil-militære helsesamarbeidet både på forvaltnings- og tjenestenivå. Rådet kan i rapporten også peke på behov for særskilte satsinger. Tilrådinger som må følges opp på sentralt nivå, herunder økonomiske og administrative konsekvenser av tilrådningene, må spilles inn på ordinær måte i de respektive virksomhetenes budsjettprosesser.

Helseberedskapsrådet har en rådgivende funksjon. Rådet kan ikke legge bindende føringer for medlemsorganers eller andre myndigheters oppfølging av tiltak. Rådet er ikke tillagt operative funksjoner i krise eller krig.

§ 2 Sammensetning

Rådet gis følgende sammensetning:

 1. Direktøren i Helsedirektoratet (leder)
 2. Sjef Forsvarets sanitet (nestleder)
 3. Direktøren i Nasjonalt folkehelseinstitutt
 4. Direktøren i Statens strålevern
 5. Sjef Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)
 6. Sjef Fellesoperativt hovedkvarter i Forsvaret (FOHK)
 7. Representant for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Ved behov kan representanter for andre myndigheter eller helsetjenester inviteres til å møte. Helsedirektoratet ivaretar sekretariatsoppgavene. Rådets arbeid skal skje innenfor de deltakende virksomheters ordinære budsjettrammer.

Det nye mandatet for Helseberedskapsrådet erstatter mandatet til Beredskapsrådet for landets helsestell trådte i kraft fra 1. januar 2005. Fra samme tid ble Mandat for beredskapsrådet for landets helsestell, gitt ved kgl. res. 8. november 1995, opphevet.