Genteknologi

Genteknologi er teknikker som innebærer at arvestoff isoleres, karakteriseres, modifiseres og innsettes i levende celler eller virus.

Genteknologi er teknikker som innebærer at arvestoff isoleres, karakteriseres, modifiseres og innsettes i levende celler eller virus.

Det er alltid et vilkår at målet er å ta opp arvestoff i en levende celle eller i et virus. Det er ikke noe vilkår at arvestoff både isoleres, og karakteriseres, og modifiseres.

En av disse arbeidsoperasjonene, kombinert med at arvestoffet innføres i en levende celle eller virus, er nok. I mange tilfeller vil det være snakk om en kombinasjon av flere typer arbeidsoperasjoner. Modifisering av arvestoff omfatter også at en del av arvestoffet fjernes.

  • Celleteknologi er teknikker hvor det brukes vektorer til overføring av genmateriale, og eliminering av arvemateriale
  • Teknikker til direkte innføring av arvematerialet i en organisme, f.eks mikroinjeksjon, makroinjeksjon og mikroinnkapsling
  • Cellefusjons- (herunder protoplastfusjons-) eller hybridiseringsteknikker, dvs teknikker for fremstilling av levende celler med nye kombinasjoner av genetisk arvemateriale ved fusjon av to eller flere celler

Bruk av celleteknologi på plante- og dyreceller der resultatet også kan oppnås ved tradisjonelle foredlings- og formeringsmetoder er unntatt fra loven.

Følgende teknikker regnes ikke som gen- eller celleteknologi, forutsatt at de ikke innebærer bruk av rekombinante DNA-molekyler eller genmodifiserte organismer:

  • Befrukting in vitro
  • Konjugasjon, transduksjon, transformasjon eller annen naturlig prosess
  • Polyploid induksjon, dvs det å indusere en forandring ved bruk av kjemikalier eller liknende som fører til flere enn to sett kromosomer pr somatisk celle.

Denne oppregningen av teknikker er ikke uttømmende. Nye framtidige teknikker vil omfattes av loven så fremt de karakteriseres som gen- og celleteknologi.

Til toppen