Endringer i bioteknologiloven

Endringer i bioteknologiloven ble fremmet for Stortinget fredag 26. januar 2007.

Ot.prp. nr. 26 (2006-2007) om lov om endringer i bioteknologiloven (preimplantasjonsdiagnostikk og forskning på overtallige befruktede egg) ble fremmet for Stortinget fredag 26. januar 2007.

Av Soria Moria erklæringen følger det at Regjeringen vil endre bioteknologiloven "slik at det på bestemte vilkår åpnes for forskning på overtallige befruktede egg, herunder stamcelleforskning, og begrenset bruk av preimplantasjonsdiagnostikk.”

Dette er nå fulgt opp gjennom det foreliggende forslaget til lovendringer. 
 
Helse- og omsorgsministeren presenterte forslaget til lovendringer på en pressekonferanse 26. januar 2007.

Saken har tidligere vært på høring til om lag 450 instanser som har hatt anledning til å uttale seg om forslagene. For mer informasjon om høringen, se her.

Til toppen