Lagring av ubefruktede egg og eggstokkvev

Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt spørsmål om i hvilken utstrekning kvinner som skal gjennomgå medisinsk behandling som kan skade befruktningsdyktigheten har anledning til å lagre ubefruktede egg og eggstokkvev med sikte på senere assistert befruktning.

I henhold til lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven) kan lagring av ubefruktede egg og eggstokkvev foretas ved godkjent virksomhet.

Departementet har sendt et brev til helseforetakene for å informere om forståelsen av dette regelverket:

http://odin.dep.no/hod/norsk/dok/andre_dok/brev/048071-990375/dok-bn.html

Til toppen