Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Preimplantasjonsdiagnostikk (PGD)

PGD (Pre implantation Genetic Diagnosis) er genetisk undersøkelse av et befruktet egg før det settes inn i livmoren. Slik undersøkelse kan etter bioteknologiloven bare innvilges når minst en av foreldrene er bærere av en alvorlig arvelig sykdom og det er stor fare for at sykdommen kan overføres til et kommende barn.

PGD (Pre implantation Genetic Diagnosis) er genetisk undersøkelse av et befruktet egg før det settes inn i livmoren.

Slik undersøkelse kan etter bioteknologiloven bare innvilges når minst en av foreldrene er bærer av en alvorlig monogen eller kromosomal arvelig sykdom og det er stor fare for at sykdommen kan overføres til et kommende barn.

På denne måten kan man unngå at den aktuelle sykdommen overføres til et kommende barn.

Man kan også i forbindelse med preimplantasjonsdiagnostikk for å utelukke alvorlig arvelig sykdom søke om å få utført vevstypetesting, noe som innebærer at det befruktede eggets vevstype undersøkes med sikte på å få et vevstypelikt barn som kan være stamcelledonor for et sykt søsken.

Egen nemnd

Av bioteknologiloven § 2A-4 følger det at PGD bare kan utføres etter tillatelse fra en nemnd som departementet oppnevner. Preimplantasjonsdiagnostikknemnda ble oppnevnt av departementet  i 2008.

Før Preimplantasjonsdiagnostikknemnda ble oppnevnt var det Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet som behandlet søknader om dispensasjon til preimplantasjonsdiagnostikk etter den nå opphevede bioteknologiloven § 2-14 annet ledd.

I sin vurdering av om det skal gis tillatelse til preimplantasjonsdiagnostikk, skal nemnda ta stilling til om det foreligger stor fare for overføring av alvorlig monogen eller kromosomal arvelig sykdom.

Vurderer alvorlighetsgrad

Sykdommens alvorlighetsgrad må vurderes konkret i det enkelte tilfellet, ut fra kriterier som redusert livslengde, hvilke smerter og belastninger sykdommen fører med seg og hvilke lindrende eller livsforlengende behandlingsmuligheter som finnes.

Dersom det i tillegg til å utelukke alvorlig, arvelig sykdom er aktuelt å undersøke befruktede eggs vevstype, kan nemnda bare gi tillatelse til dette dersom nærmere bestemte vilkår er oppfylt. Nemnda må vurdere om de forventede kostnadene knyttet til preimplantasjonsdiagnostikk står i et rimelig forhold til effekten av behandlingen.

Les mer om nemnda på Preimplantasjonsdiagnostikknemndas hjemmeside.

Til toppen