Stamcelleforskning

Stamcelleforskning i denne sammenheng er forskning på humane stamceller. Stamceller er umodne celler som utgjør en slags ”råvare” for kroppen. Stamceller er per definisjon celler som kan gi opphav til andre celler og vev og som har evnen til selvfornyelse.

Stamcelleforskning i denne sammenheng er forskning på humane stamceller.

Stamceller er umodne celler som utgjør en slags ”råvare” for kroppen. Stamceller er per definisjon celler som kan gi opphav til andre celler og vev og som har evnen til selvfornyelse.

Typer stamceller

Stamceller kan grupperes etter hvor de hentes fra, og i hovedsak finnes tre kategorier stamceller:

  • Stamceller som hentes fra fødte individer kalles adulte stamceller
  • De som hentes fra et foster kalles føtale stamceller
  • De som hentes fra et noen dager gammelt befruktet egg kalles embryonale stamceller

Viktig satsingsområde

Regjeringen har som mål å satse på bioteknologisk forskning, også stamcelleforskning. Norge skal også være en god internasjonal bidragsyter til forskning på dette området.

Det er viktig at forskningen ivaretar enkeltmenneskets integritet og menneskeverd og holder høy etisk standard. 

Forskning på stamceller fra fødte personer har vært et prioritert satsningsområde for regjeringen siden 2002. Fra 2002 til 2007 økte satsingen fra 1,5 millioner kroner til 9,4 millioner kroner. I 2008 ble stamcelleforskning et eget forskningsprogram i regi av Norges forskningsråd. Både i 2008 og 2009 ble det bevilget 19,7 millioner kroner til programmet for stamcelleforskning.  

Programmet omfatter både åpen, konkurransebasert utlysning av forskningsmidler og etablering av et nasjonalt stamcelleforskningssenter i Helse Sør-Øst RHF. Senteret skal ivareta sin nasjonale rolle blant annet ved å arrangere møter, seminarer og kurs. 

Programmets overordnete mål er å utvikle og styrke kompetansen innenfor grunnforskning og klinisk forskning på stamceller med sikte på behandling av alvorlig og kronisk syke pasienter.

Gjennom forskning og innovasjon skal programmet bidra til at norske pasienter i framtida kan tilbys stamcellebasert helsehjelp og behandling i Norge som er på høyden med det som tilbys i utlandet.

Prioriterte forskningstemaer

Programmets har følgende prioriterte forskningstemaer:

  • bedre forståelse av basale prosesser knyttet til vekst og differensiering av stamceller
  • bringe fram celler eller cellelinjer som kan anvendes terapeutisk
  • bringe fram protokoller for reparasjon av skadet vev eller organ
  • bruk av stamceller i utvikling og testing av nye legemidler og toksikologisk screening.

Tverrfaglig forskning skal vektlegges.

Endringer i bioteknologiloven

Ved lov 15. juni 2007 nr. 31 ble det gjort endringer i bioteknologiloven som blant annet innebærer at forskning på embryonale stamceller tillates på bestemte vilkår. Denne forskningen er i forskermiljøene  ansett å kunne ha et stort potensial.

Det er regjeringens mål å skape rammer som medfører en fortsatt økt satsning på dette viktige forskningsfeltet.

Samtidig er departementet også opptatt av å understreke at ut fra et pasientsynspunkt befinner stamcelleforskningen seg på et meget tidlig stadium. Det kommer sannsynligvis til å gå mange år før det finnes effektive behandlingsmetoder basert på stamcelletransplantasjon.

I et kortere tidsperspektiv er det grunnforskning som vil være mest aktuelt.

Til toppen