Autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning av helsepersonell og om mulig tilbakekall av slike

Flere yrkesgrupper i helsetjenesten har rett til autorisasjon etter helsepersonelloven § 48, lisens etter § 49 og spesialistgodkjenning etter § 51. Autorisasjon eller lisens gir rett til å benytte den yrkesbetegnelsen eller tittelen som kjennetegner vedkommende helsepersonellgruppe. Helsedirektoratet behandler den enkeltes søknad om autorisasjon eller lisens.

Nærmere informasjon om vilkår for autorisasjon og lisens finner du på Helsedirektoratets nettsider. Dette gjelder også informasjon knyttet til klageadgang og vilkår for godkjenning av helsepersonell som ikke omfattes av bestemmelsene i Nordisk overenskomst eller gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner i EØS-området.

Helsepersonell kan få tilbakekalt sin autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning etter helsepersonelloven § 57.

Helsedirektoratet forvalter Helsepersonellregisteret (HPR). HPR er helsemyndighetenes register over alt helsepersonell med autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning etter helsepersonelloven, og veterinærer med autorisasjon eller lisens etter dyrehelsepersonelloven. Nærmer informasjon og søkemuligheter foreligger på Helsedirektoratets nettsider.