Etter-, videre- og spesialistutdanning

Etterutdanning er utdanning som ikke er formalisert tilleggsutdanning, men som bidrar til arbeidsrelatert kompetanseutvikling. Videreutdanning er formalisert tilleggsutdanning ved universiteter, høgskoler og fagskoler. Spesialistutdanning for leger, tannleger og optikere er videreutdanninger som leder til offentlig spesialistgodkjenning.

Regelverket og retningslinjene for spesialistutdanning og godkjenning utarbeides av Sosial- og helsedirektoratet i samarbeid med de relevante fagmiljøene. Regelverket knyttet til spesialistutdanning og -godkjenning vedtas av departementet i siste instans.

Den teoretiske delen av spesialistutdanningen for leger arrangeres i et samarbeid mellom universitetene og  Den norske legeforening. Samtidig er spesialistutdanningene for leger praksisnære der innholdet i stor grad utformes i samspill mellom legen under utdanning og spesialisthelsetjenesten.  For å sikre kvaliteten er det etablert et kvalitetssikringssystem som blant annet innebærer at de avdelinger som tar del i spesialistutdanningen må godkjennes som utdanningsinstitusjoner. Legenes spesialistutdanning er nå under revisjon, se Helsedriektoratets nettsider.

Spesialistutdanning for tannleger foregår ved de odontologiske fakulteter ved universitetene i hhv. Oslo og Bergen og som et desentralisert utdanningstilbud ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter i Nord-Norge. Spesialistutdanning skal etter hvert også tilbys ved tannlegeutdanningen ved Universitetet i Tromsø og som et desentralisert utdanningstilbud ved de odontologiske kompetansesentra som er under prosjektering og etablering i Midt-Norge og Sør-Norge.

Både videreutdanning og etterutdanning er ledd i personellets kompetanseutvikling og gjennomføres som regel i et arbeidsgiver/arbeidstakerforhold.

Mange videreutdanninger er forankret på høyskoler og universiteter. Disse omfattes av lov om universitets- og høyskoler. Flere etter-/videreutdanninger har blitt omgjort til masterstudier som tilbys på universiteter eller høyskoler.
Videreutdanningene i ABIOK-sykepleie (anestesi- barne- intensiv- operasjons og kreftsykepleie) er  ordinære høyskolestudier. Dette innebærer at høyskolen har både  det faglige, administrative og det finansielle ansvaret. 

 

Relevante linker

www.legeforeningen.no
www.tannlegeforeningen.no
www.uio.no
www.uib.no
www.uit.no

www.ntnu.no