Personell og kompetanse i omsorgstjenestene

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2015 varslet å utvikle en handlingsplan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i omsorgstjenestene, Kompetanseløft 2020.

Planen skal bygge videre på de gode erfaringene fra Kompetanseløftet 2015. Planen planlegges lagt fram i forbindelse med forslag til statsbudsjett for 2016.

Kompetanse- og rekrutteringsplanen Kompetanseløftet 2015 inngår i Omsorgsplan 2015, som er tiltaksplanen i St. meld nr. 25 (2005-2006) om fremtidens omsorgsutfordringer. Kompetanseløftet 2015 har som hovedmål å sikre omsorgstjenestene tilstrekkelig, kompetent og stabil bemanning, og å bidra til utvikling av kompetanse, tjenester og fagmiljø i omsorgstjenestene. Kompetanseløftet 2015 består av blant annet følgende tiltak:

  • Tilskudd til grunn-, videre- og etterutdanning
  • Tilskudd til fagskoleutdanning innenfor helse- og sosialfag
  • Ledelsesutdanning
  • Ulike opplæringstiltak innenfor legemiddelhåndtering, ernæring mv.
  • Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester
  • Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
  • Tiltak for å øke kompetansen i helse- og omsorgstjenestene til personer med utviklingshemming

- Etisk kompetanseheving

Kompetanseløftet 2015 inngår i Omsorgsplan 2015.