Beredskapsorganisering på lokalt og regionalt nivå

Kommunene, de regionale helseforetakene og helseforetakene har etter lov om helsemessig og sosial beredskap plikt til å utarbeide beredskapsplaner for de tjenestene de har ansvar for. Planplikten gjelder kriser og katastrofer i fred og krig.

Kommunene, regionale helseforetak og helseforetak

Helse- og sosialsektoren er en omfattende beredskapsorganisasjon.

Landets kommuner har ansvar for primærhelsetjenester, pleie- og omsorgstjenester og sosiale tjenester. Spesialisthelsetjenesten er organisert i 4 statlig heleide regionale helseforetak som har "sørge for-ansvar", og helseforetak (sykehus) som leverer tjenestene, slik også private gjør. De regionale helseforetakene og helseforetakene er egne rettssubjekter med klare fullmakter og ansvar.

Kommunene, de regionale helseforetakene og helseforetakene har etter lov om helsemessig og sosial beredskap plikt til å utarbeide beredskapsplaner for de tjenestene de har ansvar for. Planplikten gjelder kriser og katastrofer i fred og krig.

For å sikre god sammenheng i tjenestene har hvert ledd ansvar for å koordinere sine forberedelser med samarbeidsparter. De regionale helseforetakene har ansvar for å koordinere sitt beredskapsarbeid med kommunene i helseregionen og andre helseregioner. De har også ansvar for at helsetjenestens beredskapsarbeid er koordinert med andre etater – fylkesmann, politi, brannvesen, Forsvar og Sivilforsvar.

Fylkesmannen

Fylkesmannen har koordineringsansvar for samfunnssikkerhet og beredskap i fylket. Fylkesmannen skal føre tilsyn med og gi råd og veilede i aktuelle beredskapsspørsmål. Fylkesmannen har ansvar for den regionale atomulykkesberedskapen, jf. Forskrift 1023 23. august 2013 Mandat for og sammensetning av Kriseutvalget for atomberedskap med rådgivere, samt mandat for Fylkesmannen. Fylkesberedskapsrådet og atomberedskapsutvalget er fylkesmannens viktigste samordningsorgan, ved kriseforebygging og krisehåndtering.

Bistand til kommunene står sentralt i arbeidet. Samordning av ekstra ressurser til kommunene er en sentral oppgave for fylkesmannen i en krisesituasjon i fredstid.

Fylkesmannen har ansvar for å samordne innsatsen i fylket ved kriser og katastrofer i fredstid som ikke er redningstjeneste, og som er alvorligere enn at det regnes som normalrisiko og normalbelastning, jf. Forskrift nr. 388 18.4.2008 Instruks for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet til Fylkesmannen og Sysselmannen på Svalbard. Når en krise oppstår, er fylkesmannen bindeledd mellom sentrale og kommunale myndigheter, og skal formidle varsling, koordinere innsats og yte bistand til kommunene.

Fylkesmannen skal føre tilsyn med og gi råd og veilede i aktuelle beredskapsspørsmål.

Til toppen