Beredskapsorganisering på sentralt nivå

Instruks for departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, Justis- og beredskapsdepartementets samordningsrolle, tilsyn og sentral krisehåndtering gir retningslinjer for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i sivil sektor innenfor hele krisespekteret.

Instruksen beskriver grunnleggende prinsipper, departementenes ansvar, Justis- og beredskapsdepartementets samordningsrolle, tilsyn, sentral krisehåndtering ved Kriserådet, Lederdepartement og Krisestøteenhetens støtte til disse.

Les mer i forskrift nr 535 av 15. juni 2012: Instruks for departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, Justis- og beredskapsdepartementets samordningsrolle, tilsyn og sentral krisehåndtering fastsatt ved kgl.res. 15. juni 2012.

Til toppen