Helseberedskap

Helseberedskapens formål er å verne befolkningens liv og helse, og sørge for medisinsk behandling, pleie og omsorg til berørte personer i kriser og krig. Folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenesten, er sammen med planlegging og øvelser, grunnlaget for å forhindre og møte kriser.

Mer om helseberedskap

Helse- og omsorgsdepartementet har nasjonalt ansvar for helseberedskapen, som er samfunnssikkerhet og beredskap i helse- og omsorgssektoren. Dette omfatter helse- og omsorgstjenestene og folkehelsearbeidet - strålevern og atomberedskap, smittevernberedskap, miljørettet helsevern og mattrygghet, samt ansvar for sikker forsyning av drikkevann og legemidler.

Helseberedskap og samfunnssikkerhet

Helseberedskap er en del av regjeringens innsats for samfunnssikkerhet.

Internasjonalt helseberedskapssamarbeid

Norge deltar i internasjonalt samarbeid om forebygging, overvåking, analyse, varsling og sykdomsbekjempelse i Norden, EU, Verdens helseorganisasjon (WHO), Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og NATO.